Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

 

 

 

 

KONKURS NA WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH i SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA Komponent II Mobilność w Szkolnictwie Wyższym  

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Edukacja.

W ramach konkursu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie Państw-Darczyńców, z którymi UJ podpisał umowy o współpracę.

OFERTA MOBILNOŚCI

Wyjazdy mogą być realizowane w roku akademickim 2021/2022 w terminie do 30 września 2022 r.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

O wyjazdy w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. O wyjazdy w celach szkoleniowych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie od 13 kwietnia do 7 maja 2021 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 12) u p. Marzeny Butanowicz (marzena.butanowicz@uj.edu.pl) lub u p. Jana Beszłeja (jan.beszlej@uj.edu.pl) następujących dokumentów: 

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia kandydatów, którzy na etapie aplikacji przedłożą: Indywidualny program nauczania lub szkolenia Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching/ Mobility Agreement - Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z  potwierdzeniem itp. 

Zgodnie z priorytetem Programu Edukacja, osobom zajmującym się tematyką edukacji w obszarze systemu opieki społecznej nad dziećmi zostaną przyznane dodatkowe punkty w trakcie kwalifikacji zgłoszeń.

UWAGA!

  • Formularz zgłoszenia uzupełniany jest jedynie online (system nie wysyła powiadomień);
  • Podpisane programy nauczania lub szkolenia mogą zostać przekazane do DWM pocztą wewnętrzną, tradycyjną lub mailową (na wskazane powyżej adresy).

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2021. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową. 

 

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.