Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

KONKURS NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA

 

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Edukacja.

W ramach konkursu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie Państw-Darczyńców, z którymi Uniwersytet Jagielloński ma podpisane umowy o współpracę.   

LISTA DOSTĘPNYCH MOBILNOŚCI

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

O wyjazdy w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. O wyjazdy w celach szkoleniowych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest w terminie od 14.02.2022 do 04.03.2022:

  1. Uzupełnienie i wysłanie online FORMULARZA ZGŁOSZENIA na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych.
  2. Przekazanie do Działu Współpracy Międzynarodowej uzupełnionego Programu nauczania Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching lub Programu szkolenia Mobility Agreement-Staff Mobility for Training ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ. 
  • Formularz Zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Mobility Agreement należy przesłać pocztą tradycyjną lub wewnętrzną do p. Marzeny Butanowicz lub p. Jana Beszłeja na adres DWM (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) lub drogą mailową marzena.butanowicz@uj.edu.pljan.beszlej@uj.edu.pl
  • Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp. Zgodnie z priorytetem Programu Edukacja, osobom zajmującym się tematyką edukacji w obszarze systemu opieki społecznej nad dziećmi zostaną przyznane dodatkowe punkty w trakcie kwalifikacji zgłoszeń.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca 2022 r.

O wynikach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.