Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Legal acts

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Komunikat nr 25 Kwestora UJ z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zaliczek na koszty służbowe wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (bez Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Komunikat nr 17 Kanclerza UJ z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie aktualizacji wykazu osób odpowiedzialnych za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w firmie Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.

Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w procedurze zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów, studentów oraz gości i zleceniobiorców (bez Collegium Medicum)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 6 grudnia 2022 roku
w sprawie składania i rozliczania wniosków wyjazdowych krajowych i wniosków wyjazdowych zagranicznych przez pracowników, osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (nie dotyczy Collegium Medicum)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(aktualizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 roku)

Komunikat nr 19 Kanclerza UJ z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu podróżnego w wyjazdach zagranicznych

Komunikat nr 34 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie kosztów wykonania testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla osób odbywających wyjazdy zagraniczne

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych

Zarządzenie nr 54 Rektora UJ z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (bez Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 18 Rektora UJ z 17 lutego 2021 roku
w sprawie dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat nr 7 Kanclerza UJ z 3 lutego 2021 roku
w sprawie aktualizacji wykazu osób odpowiedzialnych za obsługę spraw ubezpieczania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku 
w sprawie składania, akceptacji i rozliczania elektronicznych wniosków wyjazdowych o podróż zagraniczną przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby zatrudnione w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 1 kwietnia 2020 roku 
w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami UJ, doktorantów oraz studentów (bez Collgium Medicum)

Komunikat nr 6 Kanclerza UJ z dnia 26 lutego 2020 roku
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych

Komunikat nr 15 Kanclerza UJ z 12 lipca 2019 roku
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych oraz ubezpieczenia sprzeu elektronicznego będącego własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie zagranicznej podróży służbowej

Komunikat nr 14 Kanclerza UJ z 12 lipca 2019 roku
w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 13 grudnia 2018 roku
w sprawie wzoru umowy o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z 26 marca 2009 roku
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

Uchwała Senatu nr 7/II/2007 z 28 lutego 2007 r. (z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 13 Rektora UJ)

w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowaników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 15 marca 2007 roku
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Web Content Display Web Content Display