Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowy międzyrządowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

Zgłoszenia do programów/protokołów wykonawczych do umów międzyrządowych należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w celu rejestracji oraz uzyskania podpisu Prorektora ds. badań naukowych i współpracy miedzynarodowej oraz Kwestora. Zgłoszenia muszą być wypełnione na na formularzach ministerialnych zgodnie z wytycznymi MNiSW.
Do składanych projektów należy dołączyć deklarację podpisaną przez dziekana wydziału lub dyrektora jednostki, stwierdzającą, że w przypadku przyjęcia projektu do programu wykonawczego, jednostka będzie finansowała ze środków własnych (statutowych lub innych) wymianę osobową związaną z realizacją projektu (opłata kosztów podróży pracowników wyjeżdżających za granicą oraz diety i koszty zakwaterowania gości zagranicznych).

Informacje o krajach, z którymi możliwa jest współpraca dwustronna

Współpraca oparta na umowach międzyrządowych odbywa się na zasadach wzajemności, a więc partner zagraniczny winien ubiegać się równolegle o dotację finansową w swoim kraju, w instytucji będącej odpowiednikiem MNiSzW.

Projekty należy przesyłać na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

UWAGA !

W Polsce projekty finansowane są bądź ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z Art.18 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.615).

W związku z powyższym, przed zgłoszeniem projektu osoby zainteresowane winny uzyskać zapewnienia od kierowników jednostek (dziekanów, dyrektorów), że w razie akceptacji projektu odpowiednie środki będą przez Instytut/Wydział zabezpieczone.

Wzór deklaracji zapewnienia środków finansowych.