Nagroda im. Lwa Sapiehy

Nagroda im. Lwa Sapiehy

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniajacej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nagroda została ustanowiona w roku 2006 przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

W skład Kapituły tej Nagrody wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Jagielloński.

Sekretariat Kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy mieści się w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje dotyczące kolejnych naborów kandydatur ukazują się w listopadzie. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody im. Lwa Sapiehy należy przesłać na adres: stypendia.studium@uw.edu.pl

Laureat Nagrody realizuje 2-miesięczne pobyty badawczo-naukowe na kolejnych uniwersytetach w ciągu roku akademickiego, na Uniwersytecie Jagiellońskim przebywa od 15 września do 15 listopada.

DWM zajmuje się stroną formalną pobytu laureata Nagrody im. Lwa Sapiehy na UJ.

 

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagroda im. Iwana  Wyhowskiego ma na celu honorowanie wybitnych obywateli Ukrainy w rozwoju nauki i kultury, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy, skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w roku 2014 z inicjatywy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W skład Kapituły tej Nagrody wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Sekretariat Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego mieści się w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda corocznie honoruje osoby z Ukrainy: kandydatów z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych: Nagroda Główna (12-mies. pobyt naukowo-dydaktyczny) oraz 6 Staży (4-mies. pobyty badawcze).

Nabór trwa od 15 grudnia do 1 lutego każdego roku. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego należy przesłać na adres: stypendia.studium@uw.edu.pl

Laureat Nagrody Głównej i Stażyści Nagrody realizują pobyty badawcze lub naukowo-dydaktyczne na kolejnych uniwersytetach w ciągu roku akademickiego.

DWM zajmuje się stroną formalną pobytu Laureata i Stażystów Nagrody im. Iwana Wyhowskiego na UJ.