STYPENDIA NA STUDIA PODYPLOMOWE W JAPONII

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje, że na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) została zamieszczona oferta stypendialna oferująca stypendia na studia podyplomowe w Japonii na okres 18 lub 24 miesięcy. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz artystycznych. 

Warunki podstawowe stawiane kandydatom:

 • dziedzina nauki musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas
 • wiek kandydata do 35 lat
 • w momencie przyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów

Osoby zainteresowane aplikowaniem o stypendia proszone są o złożenie w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 25) w nieprzekraczalnym terminie  do 23 marca 2017 następujących dokumentów: 

 1. Kwestionariusza kandydata na wyjazd za granicę - podpisanego i opieczętowanego przez Kierownika jednostki i Dziekana Wydziału; 
 2. Do kwestionariusza należy dołączyć:
 • życiorys naukowy (dotyczy jedynie pracowników naukowych)
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat
 • potwierdzoną znajomość języka japońskiego i/lub angielskiego
 • informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów 
 • opinię dziekana (dotyczy studentów i abslowentów)
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. 
 • plan badawczy pobytu poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

 1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie
 2. Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie. 


O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

 

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Miedzynarodowej:
Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl  
12 663 30 15

STYPENDIA ZA POŚREDNICTWEM BIURA GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO TAJPEJ W POLSCE

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje, że na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) została zamieszczona oferta stypendialna Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej oferującego polskim studentom studiującym na polskich uczelniach: 


8 stypendiów na kursy języka chińskiego
6 stypendiów na studia drugiego stopnia i doktoranckie


Osoby zainteresowane aplikowaniem o stypendia proszone są o złożenie w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 25) w nieprzekraczalnym terminie  do 20 lutego 2017 następujących dokumentów: 

 • Kwestionariusza kandydata na wyjazd za granicę - podpisanego i opieczętowanego przez Kierownika jednostki i Dziekana Wydziału; 

Do kwestionariusza należy dołączyć:

 • plan badawczy w języku polskim i jednym międzynarodowym
 • życiorys naukowy 
 • kopię potwierdzenia przyjęcia na staż od partnera zagranicznego lub kopię       korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje
 • opinię samodzielnego (ych) pracownika (ów) naukowego (ych)
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. 
   

Wystąpienie w imieniu Kandydatów o podpis władz rektorskich i przesłanie dokumentów do BUWiWM leżą po stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
 

Dodatkowo kandydaci zobowiązani są do przesłania w terminie do 31 marca 2017 r. bezpośrednio do 

Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej:
na adres: 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

Informacja o wymaganych dokumentach oraz o warunkach przyznawania stypendiów przez Tajpej będą zamieszczone TUTAJ