Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM PROM

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program PROM - przyjazdy doktorantów i nauczycieli akademickich

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o możliwości sfinansowania przyjazdów do jednostek UJ DOKTORANTÓW i PRACOWNIKÓW (przed 40 rokiem życia) z uczelni zagranicznych jako uczestników szkół letnich/zimowych, konferencji lub uczestników krótkich form kształcenia tj. staży, warsztatów, kursów lub szkoleń, w ramach Programu PROM-Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

Oferta skierowana jest jedynie do osób, które nie ukończyły 40 roku życia. 

W ramach projektu możliwe jest zgłoszenie kandydata do udziału:

 1. W szkole letniej/zimowej organizowanej w jednostkach UJ trwającej od 5 do maksymalnie 14 dni (łącznie z dniami podroży, np. maksymalnie 12 dni szkoły, 2 dni podroży), 
 2. W konferencji naukowej organizowanej w jednostkach UJ, trwającej od 5 do maksymalnie 7 dni (łącznie z dniami podroży, tj. np. 5 dni konferencji, 2 dni podroży), 
 3. W krótkich formach kształcenia (stażach, kursach, warsztatach) trwających od 5 do maksymalnie 7 dni (łącznie z dniami podróży, tj. 5 dni uczestnictwa w szkoleniu, stażu lub warsztacie, 2 dni podróży) 

Przyjeżdżającemu Uczestnikowi Programu ze środków projektu zostanie przyznane dofinansowanie formie: 

 1. Kosztów podroży w wysokości od 1 000 do 5 000 PLN (kwota uzależniona od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Jagiellońskim), 
 2. Kosztów utrzymania na od 5 do 14 dni (od 3 do 12 dni aktywności i 2 dni podróży) tj.: od 4 000 do 7 780 PLN.
 3. Kosztów uczestnictwa w konferencji lub szkole letniej/zimowej w średniej wysokości 1 750 PLN. 

Dofinansowanie wypłacane jest uczestnikowi po przyjeździe do UJ na podstawie umowy finansowej 
w formie przelewu (w PLN) na wskazane konto bankowe. 

Osoba zgłaszająca doktoranta do przyjazdu do UJ zobowiązana jest:

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych.

Przyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020, w okresie realizacji Projektu do 25 września 2020r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13

Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

1. KONKURS

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej ogłasza konkurs dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich na wyjazdy na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób, które nie ukończyły 40 roku życia. 

Oferta skierowana jest do doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz uczestników Szkół Doktorskich mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 
 

W ramach Projektu finansowane są:  

 • koszty podroży uczestnika projektu; 
 • koszty utrzymania uczestnika projektu; 
 • koszty opłat konferencyjnych, 
 • koszty uczestnictwa w szkołach letnich lub zimowych. 

Możliwe są wyjazdy do instytucji zagranicznych zlokalizowanych w krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmentjak i z poza OECD. 

Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020, w okresie realizacji Projektu od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do wyjazdu do 25 września 2020r.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego zagranicznej instytucji przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w zaplanowanych zadaniach. 

W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd. 

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie od 08.01.2020 do 31.01.2020 w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 13) u p. Dr inż. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 1. Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE,
 2. Formularza rekrutacyjnego – wypełnionego i podpisanego przez Kandydata oraz: 
  - promotora pracy doktorskiej w przypadku doktorantów 
  - bezpośredniego przełożonego w przypadku pracowników akademickich

  Akceptowane będą jedynie dokumenty z wymaganymi podpisami w oryginale. 
 3. Potwierdzenia z instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w szkole letniej/zimowej, udziału w konferencji lub uczestnictwa w krótkiej formie kształcenia (akceptowane są skany). 
  W przypadku konferencji, szkół letnich/zimowych, które odbywają się w późniejszym terminie i nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia uczestnictwa, możliwe jest przedłożenie wydruku strony internetowej z oficjalną informacją (daty, tematyka, program, opłaty) o organizowanym wydarzeniu.
 4. Parafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej stronie Regulamin udziału w Projekcie. Podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści. 
 5. Oświadczenie Kandydata do projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu – podpisane przez Kandydata. 
 6. Doktoranci: dokument potwierdzający wysokość średniej ważonej ocen powyżej 4,0 (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). Doktoranci I roku przedkładają zaświadczenie o średniej z ostatniego zakończonego cyklu studiów. 

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie
lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

ZE WZGLĘDU NA OGROMNE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPIE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 16 LUTEGO 2020. 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13

2. REALIZACJA WYJAZDU

A) ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW 

Każdemu Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w Programie zostanie wypłacone dofinansowanie obejmujące: 

Koszty podróży i koszty utrzymania są stawkami zryczałtowanymi. Koszty opłat konferencyjnych oraz za uczestnictwo w szkołach letnich/zimowych rozliczane są w kosztach rzeczywistych na podstawie faktur. 

Z każdym uczestnikiem Programu PROM  zakwalifikowanym na wyjazd zostaje zawarta umowa finansowa.

B) UBEZPIECZENIE 

Uczestnik na czas podróży i pobytu w kraju docelowym musi posiadać ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Doktorantom i pracownikom zatrudnionym w UJ w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosku wyjazdowego. Pracownicy wykonujący usługi w uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Niezależnie na zasadach ogólnych uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zaleca się, aby uczestnik zarejestrował podróż w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 

C) FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wyjazd, uczestnik Programu PROM na min.14 dni przed wyjazdem składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 1. Wniosek wyjazdowy podpisany przez uczestnika, osobę odpowiedzialną ze strony jednostki macierzystej oraz dziekana,
 2. Uzupełnioną umowę o dofinansowanie w 2 egzemplarzach, podpisanych przez uczestnika,
 3. Dokument finansowy (F.V. lub pro-forma) do zapłaty za udział w konferencji, szkole letniej lub zimowej*
  * jeśli dotyczy

UWAGA! Istnieje możliwość opłaty kosztów uczestnictwa w konferencji lub szkole letniej/zimowej bezpośrednio przez uczestnika. Koszty te zostaną zwrócone na konto osoby wyjeżdżającej po przedłożeniu faktury oraz potwierdzenia przelewu środków.  
 

D) ROZLICZENIE WYJAZDU 

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, uczestnik Programu PROM zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie uzupełnienia i podpisania wymaganych dokumentów: 

 1. Oryginału Certyfikatu uczestnictwa z uzupełnionymi datami aktywności (bez dni przeznaczonych na podróż), podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej, wraz z uzupełnoną stroną dotyczącą uzyskanych efektów kształcenia, 
 2. Formularza zgłoszeniowego Uczestnika projektu,
 3. Oświadczenia Uczestnika projektu (RODO)
 4. Oświadczenia Uczestnika projektu
 5. Formularza rozliczenia wyjazdu,
 6. Uzupełnienia i wysłania anikety on-line - każdy uczestnik otrzyma indywidualny TOKEN