Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROM PROGRAMME

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Środki na przyjazdy w ramach PROM zostały wyczerpane.

KONKURS

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej ogłasza konkurs dla doktorantów na wyjazdy na konferencje oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia, które będą realizowane do końca czerwca 2023 roku.  

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.   

W ramach Projektu finansowane są:    

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie do 30.06.2023 r.  

 • Oferta skierowana jest do doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników Szkół Doktorskich, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów co najmniej 4,0 oraz które nie ukończyły 40 roku życia.
 • Kandydaci mogą ubiegać się o wyjazd do dowolnej jednostki zagranicznej.  
 • Kandydat może ubiegać się o wyjazd na konferencję lub krótką formę kształcenia trwającą od 3 do 5 dni (bez dni przeznaczonych na podróż).   
 • Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach. 
 • Priorytetowo będą traktowani kandydaci, którzy dotychczas nie korzystali z oferty Programu PROM.       

Postawą kwalifikacji na wyjazd jest w terminie od 21.03.2023 do 04.04.2023 roku:

 1. Formularza rekrutacyjnego podpisanego przez Kandydata oraz promotora/opiekuna pracy doktorskiej.  
 2. W przypadku konferencji skanu/zrzutu ekranu strony internetowej z oficjalną informacją o organizowanym wydarzeniu (daty, tematyka, program, opłaty); w przypadku krótkiej formy kształcenia: potwierdzenie przyjęcia przez instytucję goszczącą.
 3. Dokumentu potwierdzającego wysokość średniej ważonej ocen powyżej 4,0 (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). Doktoranci I roku przedkładają zaświadczenie o średniej z ostatniego zakończonego cyklu studiów.   
 4. Oświadczenie Kandydata do projektuo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu – podpisane przez Kandydata.   

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu i jego Zmianami oraz Klauzulą informacyjną RODO obowiązującą w UJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2023 r. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Wyjazdy mogą być realizowane od momentu otrzymania decyzji, z zachowaniem procedur związanych z realizacją wyjazdów zagranicznych określonych w Zarządzeniach i Komunikatach Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Szczegółowych informacji udziela:  

Mgr Marzena Butanowicz 
marzena.butanowicz@uj.edu.pl 
tel. 12 663 38 50 

 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW  

Każdemu Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w Programie na podstawie podpisanej umowy finansowej wypłacane jest dofinansowanie obejmujące:  

Koszty podróży i koszty utrzymania są stawkami zryczałtowanymi. Koszty opłat konferencyjnych rozliczane są w kosztach rzeczywistych na podstawie faktur.  

 

UBEZPIECZENIE  

Uczestnik na czas podróży i pobytu w kraju docelowym jest ubezpieczony na podstawie złożonego w DWM wniosku wyjazdowego.  

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie internetowej DWM. Jeśli jednostka przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia koszty te pokrywane są przez Uczestnika.  

Niezależnie od ubezbieczenia zapewnionego na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego, Uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania podróży w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
  

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM  

Na min. 14 dni przed wyjazdem należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej:  

 • wniosek wyjazdowy zgodnie z obowiązującą procedurą 
 • umowę finansową w 2 egzemplarzach podpisanych przez Uczestnika 
  dokument finansowy (FV lub FV pro-forma) za udział w konferencji * wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty
  * jeśli dotyczy 

 

ROZLICZENIE WYJAZDU  

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, uczestnik Programu PROM zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej. 

Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie uzupełnienia i podpisania wymaganych dokumentów:  

 

Szczegółowych informacji udziela:  

Mgr Marzena Butanowicz 
marzena.butanowicz@uj.edu.pl 
tel. 12 663 38 50 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE