O Dziale

Adres
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon
12 663-1229; 663-1104; 663-1273; 663-1475

procedury wyjazdowe i rozliczeniowe

12 663-3013; 663-3014; 663-3015; 663-1110

współpraca i wymiana bilateralna

Fax
12 422 17 57

Dział Współpracy Międzynarodowej - struktura, pracownicy, zadania

Dział Współpracy Międzynarodowej, który rozpoczął działalność 1 stycznia 1965 r., uczestniczy w realizacji polityki UJ dotyczącej współpracy międzynarodowej i związanymi z tym zadaniami.

Wewnętrznymi jednostkami Działu Współpracy Międzynarodowej są:

1) Sekcja ds. współpracy międzynarodowej: współpraca i wymiana bilateralna oraz umowy i wyjazdy w Erasmus+

Godziny pracy: 7:30-15:30

2) Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych: procedury wyjazdowe i rozliczeniowe.

Godziny przyjmowania stron: 9:00-14:00

Zobacz Zadania DWM

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK Facebook

 

 

Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

mgr Dorota Maciejowska

Kierownik Działu

Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja pracy Działu;
 • koordynacja współpracy z instytucjami partnerskimi, w tym program Erasmus+ i Sylff;
 • zarządzanie programami wymiany międzynarodowej pracowników;
 • tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących współpracy międzynarodowej UJ;
 • sprawozdawczość dotycząca współpracy międzynarodowej UJ.

 

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 1110

dorota.maciejowska@uj.edu.pl

 

dr inż. Izabela Zawiska
Kierownik Sekcji ds. współpracy międzynarodowej

 • Zakres obowiązków:
 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • koordynacja projektów badawczych współfinansowanych przez MNiSzW,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji,
 • obsługa programu Erasmus+ w zakresie umów międzyinstytucjonalnych i wyjazdów pracowników UJ oraz przyjmowania pracowników uczelni partnerskich 

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013

izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

mgr Adriana Hołub-Palonka

Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej z uczelniami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii,
 • koordynacja wymiany bilateralnej z uczelniami w Australii, Chile, Indii, Japonii, Kanadzie, Peru, Singapurze i USA,
 • oferty MNiSzW: stypendia rządowe i lektoraty języka polskiego,
 • wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej "Komunikaty DWM",
 • administracja strony internetowej DWM,
 • sprawozdania dotyczące współpracy miedzynarodowej UJ.

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015

adriana.holub-palonka@uj.edu.pl@uj.edu.pl
 

dr Maria Kantor

Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej z uczelniami w Europie,
 • koordynacja wymiany bilateralnej z uczelniami w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Holandii, Macedonii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech i Włoszech,
 • bilateralna wymiana studentów i doktorantów z uczelniami europejskimi, 
 • obsługa administracyjna stypendystów Nagrody m. Lwa Sapiehy, Nagrody im. I. Wyhowskiego i Króliczewski Educational Fund,
 • biuletyn informacyjny w języku angielskim Newsletter.

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

 

mgr Barbara Chmielowska

Zakres obowiązków:

 • koordynacja kontaktów z siecią The Guild
 • koordynacja tworzenia Welcome Centre
 • administracja strony internetowej sieci The Gulid i Welcome Centre
 • sprawozdawczość dotycząca gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3850
barbara.chmielowska@uj.edu.pl

Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych

mgr Katarzyna Dziwirek

Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych

Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • koordynacja współpracy z biurem podróży, przewoźnikami lotniczymi,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji.

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl

mgr Joanna Kliś

Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historii, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administarcji, Wydział Studiów Międzynarodwych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl

mgr inż. Iwona Sadowska

Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Archiwum UJ, Biblioteka Jagiellońska, Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris", CITTRU, Dział Promocji i Informacji, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Muzeum UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki. 

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl

mgr Dorota Słowik

Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ.
 • wydawanie zaliczek dewizowych i ubezpieczeń

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl

mgr Monika Grzesiak

Zakres obowiązków:

 • Obsługa korespondencji Działu,
 • Wstępne wprowadzanie dokumentów finansowych w zakresie zakupów i działalności Działu,
 • Prowadzenie ewidencji majątku Działu,
 • Prowadzenie bazy podróży służbowych,
 • Wsparcie dla Sekcji wyjazdów zagranicznych w zakresie obsługi i rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ,
 • Przygotowywanie danych i zestawień w zakresie wyjazdów na potrzeby statystyczne.

 

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3036

monika.grzesiak@uj.edu.pl 

Zadania Działu

Do zadań Sekcji ds. współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

 1. wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 2. przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami
  i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 3. doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego i instytutowego;
 4. koordynacja uczestnictwa UJ w sieci The Guild;
 5. przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich
  na szkolenia i spotkania informacyjne;
 6. wydawanie anglojęzycznego kwartalnika Newsletter;
 7. prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej UJ
  z uczelniami zagranicznymi;
 8. koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego;
 9. obsługa administracyjna Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ;
 10. koordynacja Programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) i prac Zespołu ds. SYLFF (Jagiellonian University SYLFF Steering Committee);
 11. obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych stypendystów (pracowników naukowych i doktorantów) Nagrody im. Lwa Sapiehy i Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz polskich stypendystów The Króliczewski Educational Fund;
 12. obsługa administracyjna stypendystów UJ zgłaszanych do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;
 13. koordynacja wyjazdów lektorów języka polskiego do uczelni zagranicznych w ramach umów międzynarodowych;
 14. koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ (KA1 Mobility for learners and staff) oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów pracowników UJ w ramach tego programu, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  2. organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników UJ,
  3. obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  4. przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników UJ,
  5. współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  6. sporządzanie raportów o mobilności pracowników UJ na potrzeby Programu Erasmus+,
  7. obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników UJ,
  8. organizowanie/współorganizowanie Erasmus Staff Training Week na UJ,
  9. współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+;
 1. współpraca z jednostkami UJ w zakresie rankingów, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej;
 2. współpraca z jednostkami UJ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na szczeblu ogólnouczelnianym;
 3. administrowanie stroną internetową Działu, Programu SYLFF;
 4. prowadzenie listy dystrybucyjnej „Komunikaty DWM" (informacja o stypendiach, szkołach letnich, konferencjach i innych międzynarodowych imprezach naukowych);
 5. opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu.

Do zadań Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJ, w tym m.in.:
  1. współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  2. przyjmowanie od wszystkich jednostek UJ wniosków wyjazdowych i ich weryfikacja,
  3. opracowywanie procedur wyjazdowych i rozliczeniowych,
  4. udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę,
  5. przygotowywanie zaliczek w celu podjęcia środków z banków,
  6. prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych,
  7. współpraca z poszczególnymi jednostkami Kwestury i Działu Spraw Osobowych w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych,
  8. wydawanie ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne,
  9. prowadzenie bazy ubezpieczeń wyjazdów,
  10. przygotowywanie not obciążających wydziały UJ w związku z wyjazdami pracowników UJ na wymianę bilateralną,
  11. rozliczanie zrealizowanych wyjazdów,
  12. przygotowywanie dokumentacji finansowej niezbędnej do wypłaty dofinansowania w ramach Programu Erasmus+;
 2. koordynacja współpracy z biurem podróży;
 3. organizowanie przetargów na dostawcę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych;
 4. bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lotniczymi.