Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lata 1982-1989

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Działu

Lata 1982-1989

Od marca 1982 r. następowały zasadnicze zmiany. Liczba tematów badawczych z partnerami zagranicznymi wyniosła 251, odbyły się 4 imprezy naukowe z udziałem 22 gości zagranicznych. Zmalała liczba zagranicznych stażystów i doktorantów – do 27 osób. Nie doszło do podpisania nowych porozumień.
Od roku 1983 następuje stopniowy powrót do zahamowanego uprzednio ruchu przyjazdowego i wyjazdowego. Ożywieniu uległa korespondencja z uczelniami partnerskimi. Spadła jednak intensywność planowanej współpracy z instytucjami naukowymi krajów socjalistycznych. Utrzymała się jedynie współpraca z Jeną i Sofią. Całkowitemu zahamowaniu uległa współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi w ZSRR, w tym również z długoletnimi partnerami, Uniwersytetem Kijowskim i Wileńskim. Natomiast nadal dobrze funkcjonowała współpraca z Bochum i Padwą. MNSzWiT wyraziło zgodę na zawarcie porozumienia z Uniwersytetem Kent w Canterbury. Na akceptację oczekiwało porozumienie z Uniwersytetem St Andrews, z którym łączyły UJ bliskie kontakty od wielu lat. Wizyta Rektora na uczelniach amerykańskich przyczyniła się do ożywienia kontaktów z tymi uczelniami i do wzrostu wyjazdów pracowników UJ do USA. Zgodnie z zaleceniem MNSzWiT przygotowano koncepcję weryfikacji udziału UJ w programie resortowym na lata 1983-85. W efekcie DWZ przygotował nowy program współpracy na lata 1986-1990. Opracowanie to zostało w całości przyjęte przez Ministerstwo i uznane za wzorowe. Nowy program zakładał w dużym stopniu wielokierunkowość współpracy zagranicznej (połączenie współpracy równoczesnej z partnerami zarówno z krajów socjalistycznych jak i kapitalistycznych). Podpisano nowe porozumienie z Uniwersytetem Paryż VIII-Vincennes w St. Denis. Przyjęto w UJ 14 oficjalnych delegacji zagranicznych uniwersytetów i instytucji, w tym delegację z CRE (Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich). Liczba wyjazdów sięgnęła po raz pierwszy 1000. Liczba formalnych porozumień – 38.

Lata 1983-86 były okresem ożywionych kontaktów naukowych (porozumienia na szczeblu ogólnouczelnianym i instytutowym) i ożywionego ruchu wyjazdowego/przyjazdowego. Podpisano porozumienia o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Udine, Uniwersytetem w Katanii, Uniwersytetem Connecticut-Storrs, Uniwersytetem Oksfordzkim, Uniwersytetem Kent w Canterbury, Uniwersytetem Londyńskim, Uniwersytetem Lipskim, Uniwersytetem Erlangen-Nürnberg, porozumienie instytutowe (nauki geologiczne) z Uniwersytetem Neapolitańskim i w dziedzinie socjologii z Uniwersytetem Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie.
Został podpisany rozszerzony program współpracy z Uniwersytetem Clermont-Ferrand. Nadal trwał stan zawieszenia współpracy z uczelniami z krajów socjalistycznych, zwłaszcza ZSRR, CSRS i WRL. Natomiast pomyślnie rozwijała się współpraca z Uniwersytetami w Bochum, Jenie, Padwie i Sofii. Liczba wyjazdów studentów sięgnęła 500. Na początku roku 1985 uzgodniono nowe 5-letnie programy robocze na lata 1986-1990 z uczelniami w Sofii, Wlk Tyrnowie, Lipsku, Jenie, Skopje, Kijowie, Pecs, St Andrews, Bratysławie, Pradze, Zagrzebiu, Lille 3 oraz Uniwersytetem w Atenach. UJ wystąpił do Ministerstwa o zgodę na zawarcie nowych porozumień: Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ z Katedrą Prawa Pracy w Messynie, Zakładu Filmu i Telewizji IFP UJ z Instytutem Sztuki Filmowej w Moskwie oraz na porozumienie ogólnouczelniane z Uniwersytetem w Kolonii i Nijmegen.
W roku 1987/88 zanotowano szczególnie dynamiczny rozwój kontaktów z uczelniami radzieckimi: 3-letni plan roboczy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem im. W. I. Lenina w Mińsku, porozumienie i program roboczy z Uniwersytetem Wileńskim im V. Kapsukasa. Coraz liczniejsze były kontakty z uczelniami w USA: nowe porozumienie instytutowe z University of Kansas, Dept. of Anthropology a Instytutem Archeologii UJ, z Southern Connecticut State University, New Haven, Political Science Department – Instytut Nauk Politycznych UJ, Medical School of Wisconsin – Instytut Biologii Molekularnej, University of Georgia, Athens – Instytut Biologii Molekularnej, School of Slavonic East European Studies at the University of London. UJ wystąpił do MEN o zgodę na podpisanie porozumień z Uniwersytetami w Heidelbergu i Getyndze oraz na porozumienie między Instytutem Matematyki UJ a Sekcją Matematyki /Informatyki w Ostabrück, Filia Vechta.

W roku 1988/89 podpisano: trójstronne porozumienie z Fundacją Kościuszkowską i Towarzystwem „Polonia" w sprawie wymiany stypendialnej; porozumienie między Instytutem Nauk Politycznych i Catholic University of America, Washington, D.C., School of Law Program of Comparative and International Law. Poszerzono porozumienia z University of Wisconsin-Stevens Point o wymianę wykładowców i z Cleveland State University o wymianę stypendialną i wymianę wykładowców. Deklaracje intencji o współpracy zostały podpisane z Uniwersytetem w Mons (Belgia), Uniwersytetem Nauk Humanistycznych w Strasburgu w dziedzinie filologii romańskiej i filozofii oraz z Hankuk University of Foreign Studies, Seul. Odnowiono porozumienia z Uniwersytetem w Uppsali i Uniwersytetem Kent at Canterbury w dziedzinie filologii angielskiej. Opracowano nowy program roboczy na lata 1989-1993 z Uniwersytetem Katolickim w Nijmegen w dziedzinie psychologii. UJ wymieniał lektorów (katalońskiego i polskiego) z Uniwersytetem w Barcelonie.