Akty prawne

Pismo Okólne nr 12 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 sierpnia 2015 
w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego.

Komunikat nr 5 Kanclerza UJ z 29 stycznia 2016 
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych.

 Uchwała nr 7/II/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2007 roku(z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 13 Rektora UJ)
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

 Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 15 marca 2007
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z 26 marca 2009
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Komunikat Prorektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej
z dnia 30 marca 2007 r.: najważniejsze informacje dotyczące zasad realizacji współpracy z zagranicą.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dn. 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Komunikat nr 12 Prorektora UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej z 31 marca 2010
w sprawie wyjazdów na konferencje zagraniczne i spotkania w ramach konsorcjów naukowych.

Komunikat nr 18 Kanclerza UJ
z 24 maja 2013 roku w sprawie: usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 24 Kanclerza UJ
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych

Komunikat nr 23 Kanclerza UJ
w sprawie usług ubezpieczenia