Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop płatny/bezpłatny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop płatny/bezpłatny

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku

 1. Rektor UJ lub właściwy Prorektor UJ może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu w celu:
 • odbycia za granicą kształcenia, udziału w szkoleniu, w tym realizacji programu Erasmus+ w zakresie szkolenia, i kursu;
 • odbycia za granicą stażu naukowego lub dydaktycznego, w tym w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • uczestnictwa za granicą w konferencji;
 • uczestnictwa za granicą we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.
 1. Nauczyciel akademicki, który uzyskał zgodę na wyjazd za granicę w celach określonych w ust. 1, otrzymuje płatny urlop na okres do 60 dni kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego.
 2. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 2, odbycie lub kontynuowanie wyjazdu zagranicznego realizowanego w celach, o których mowa w ust. 1, możliwe jest w ramach uzyskanego przez nauczyciela akademickiego urlopu bezpłatnego w rozumieniu art. 174 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. Wyjazd podczas urlopu bezpłatnego nie może być realizowany z tytułu podróży zagranicznej z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika jednostki UJ, Rektor UJ lub właściwy Prorektor UJ może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu na okres przekraczający limit, o którym mowa w ust. 2, jednorazowo w wymiarze do 12 miesięcy. Po uzyskaniu zgody na urlop nauczyciel akademicki składa wniosek wyjazdowy.

Pismo o urlop płatny po uzyskaniu poparcia przez Kierownika jednostki i Dziekana Wydziału należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej. Po weryfikacji dokumentu Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje pismo do Działu Spraw Osbowych do decyzji właściwego Prorektora, o której zainteresowany zostanie poinformowany pisemnie.

 1. W terminie 10 dni po zakończeniu urlopu udzielonego na podstawie ust. 4, nauczyciel akademicki zobowiązany jest przedstawić kierownikowi jednostki UJ sprawozdanie z przebiegu i rezultatów wykonanych zadań podczas udzielonego urlopu. Akceptacja sprawozdania stanowi warunek otrzymania zgody na kolejny płatny urlop.
 2. Rozliczenie wyjazdu zagranicznego w ramach płatnego urlopu udzielonego na okres powyżej 60 dni następuje po przedłożeniu zaakceptowanego przez kierownika jednostki UJ sprawozdania w Dziale Współpracy Międzynarodowej, o którym mowa w ust. 5.
 3. Na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego Rektor UJ lub właściwy Prorektor UJ może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków badawczych (m.in. praca w projektach) w czasie płatnego urlopu przekraczającego 14 dni kalendarzowych, o ile nie zaburzy to celowości udzielonego urlopu.
 4. W uzasadnionych przypadkach oraz w sytuacji posiadania środków finansowych bezpośredni przełożony lub dysponent środków może przyznać nauczycielowi akademickiemu wyjeżdżającemu w ramach płatnego urlopu zwrot kosztów podróży lub diety/ryczałty, o których mowa w § 9 ust. 3.