Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

USA

USA

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.
 • University of Rochester, Rochester, NY
 • University at Buffalo, The State University of New York
 • Indiana University, Bloomington
 • Utica College

University of Rochester, Rochester, NY

University of Rochester

Rok podpisania umowy: 1995

Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych

Dziedziny współpracy:

Nauki humanistyczne i społeczne

Roczny limit wymiany:  2 pracowników naukowo-dydaktycznych,  posiadających co najmniej tytuł doktora, na pobyty 1-semestralne. Wyjazdy przewidziane są w dwóch różnych semestrach 2019 r. (wiosna 2019, jesień 2019).

Wymagane dokumenty

(przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni deklaracja obejmuje tylko 30 dni)

Składanie dokumentów

Zgłoszenia na wyjazd w roku 2019 przyjmowane są w Dziale Współpracy Miedzynarodowej do dn. 27 kwietnia 2018 r.

Dokumenty należy wysyłać również w formie skanów po zalogowaniu się na stronę  https://www.rochester.edu/faculty-recruiting/ oraz do DWM na adres: malgorzata.paiak@uj.edu.pl do 27 kwietnia 2018 r.

Prof. Randall Stone z UR przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w maju 2018 r.;  forma rozmowy kwalifikacyjnej pozostaje jeszcze do ustalenia; decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podjęta do 30 czerwca 2018 r.

W razie pytań formalnych prosimy o kontakt z DWM: malgorzata.paiak@uj.edu.pl, natomiast w przypadku wątpliwości dot. zasad konkursu pytania prosimy kierować do: Skalny Center Administrative Assistant, University of Rochester, Dr Bożena Sobolewska: bsobolew@ur.rocherster.edu.

 

Oferta wymiany z Uniwersytetem w Rochester na rok 2020 zostanie ogłoszona w lutym 2019 r.

University at Buffalo, The State University of New York

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1991

Przedłużenie: 2001 oraz 2011

University at Buffalo

Limit wymiany

Roczny limit wymiany: 2 osoby. Jedno miejsce zarezerwowane jest dla pracownika akademickiego (do 35. roku życia, co najmniej ze stopniem doktora), a jedno dla doktoranta (z drugiego i trzeciego roku studiów). Wyjazdy obydwu osób muszą mieć miejsce w różnych semestrach roku akademickiego.

Rok akademicki 2019/2020 w University at Buffalo: https://registrar.buffalo.edu/calendars/academic/2019-20.php

Jeśli miejsce przeznaczone dla pracownika nie zostanie wykorzystane w wyznaczonym terminie (do 30 października), przechodzi ono do oferty dla doktorantów. 

Długość pobytu: 4-6 tygodni w celu prowadzenia badań. O długości pobytu w ramach tego limitu decyduje kandydat w porozumieniu z macierzystym instytutem.

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

DOKTORANCI: 
Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

PRACOWNICY: 

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszony we wrześniu 2018r. 

Obowiązki pracownika

 • wygłoszenie 1-2 wykładów publicznych (nieodpłatnie),
 • pokrycie kosztów wizy i różnicy kosztów biletu lotniczego (jeśli koszt biletu przekroczy 500$).

Warunki finansowe

Doktoranci: 

 • Uniwersytet w Buffalo zwalnia z czesnego, wypłaca stypendium w wys. 200 USD na tydzień i zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters.
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
 • Inne koszty związne z pobytem w USA leżą po stronie uczestnika wymiany

Pracownicy: 

Uniwersytet w Buffalo zapewnia:

 • stypendium w wys. 200 USD na tydzień,
 • bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters,
 • dostęp do bibliotek i laboratoriów,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • refundację kosztów biletu lotniczego do kwoty 500$.

Dofinansowanie podlega rozliczeniu w Buffalo.*

* It is my sincere wish that this money be used to bring young Jagiellonian University scholars to the State University of New York at Buffalo to enhance their scholarship and to meet other professionals in their field of study. It would be ideal if these scholars could be people who have not yet earned their habilitation degree and not traveled abroad extensively and/or recently. As you know, I feel a deep commitment to this program and personally enjoy being an unofficial host to the scholars while they are in Buffalo. - Kathy Kubala

UJ zapewnia:

 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
   
 • koszty podróży, wizy oraz diety dojazdowej mogą zostać pokryte ze środków jednostki macierzystej pracownika 

Wymagane dokumenty

DOKTORANCI:

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 • proponowany plan badań - Visiting Scholar Application
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

 

PRACOWNICY: 

(deklaracja środków jednostki obejmuje 30 dni; nie jest wymagana informacja o wspólnych badaniach)

 • certyfikaty znajomości/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim),
 • Visiting Scholar Application,
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim), 
 • kopia paszportu ze zdjęciem,
 • propozycja 1-2 wykładów/prezentacji gościnnych do wyboru przez przyjmującą jednostkę.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26).

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     DOKTORANT pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty wizy przelewem na konto doktoranta.

·     DOKTORANT w tygodniu poprzedzającym wyjazd pobiera z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych zlecenie wypłaty do Banku Pekao SA na jedną dietę dojazdową.

Po powrocie:

 • ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w DWM, Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 • karty pokładowe
 • DOKTORANCI: kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 •  
 • DOKTORANCI: rozliczenie merytoryczne (zaliczenie kursów) nalezy dokonać w macierzystej jednostce UJ. 
 • DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • University at Buffalo przesyła transktypt studiów do DWM, który powiadamia o tym doktorantów e-mailem.

Indiana University, Bloomington

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2006

Limit wymiany

Dostępne są następujące rodzaje wyjazdów:
 • jeden pracownik naukowy (przynajmniej ze stopniem doktora powyżej 35 roku życia - senior faculty member) na 1 miesiąc  w celu prowadzenia badań i wygłoszenia jednego wykładu. 
Scholars are encouraged to propose the date of their visits for the regular academic year, during the Fall term or Spring term. They may visit at other times if they have confirmed the availability of their host department or faculty member.
All exchange participants are required to demonstrate English language proficiency. Exchange visitors must follow these guidelines.


Kalendarz akademicki na Indiana University

Semestr 1 (Fall term):  21 sierpnia 2017 – 15 grudnia

Semestr 2 (Spring term): 8 stycznia – 4 maja 2018

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej (with the exception of business for doctoral students).

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020

PRACOWNICY: 

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

PRACOWNICY: 

Uniwersytet Indiana Bloomington zapewnia:

 • bezpłatne zakwaterowanie na kampusie uniwersyteckim,
 • 600$ miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania (living allowance),
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne.

UJ zapewnia:

 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa*.

Koszty podróży, wizy oraz diety dojazdowej mogą zostać pokryte ze środków jednostki macierzystej pracownika 

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Wymagane dokumenty

PRACOWNICY: 

 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną (deklaracja środków jednostki obejmuje 30 dni; nie jest wymagana informacja o wspólnych badaniach) 
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim),
 • Visiting Scholar Application
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim),
 • propozycja 1-3 wykładów gościnnych do wyboru przez IU.

Przed wyjazdem należy

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 11). 
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe 

Indiana University

 

Przewodnik dla stypendystów wyjeżdżających na Uniwersytet Indiana-Bloomington
Anna Dziduszko-Rościszewska,
doktorantka UJ

Utica College

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1993

Przedłużenie: 2017

Limit wymiany

Limit wymiany: 1 pracownik naukowy (co najmniej z doktoratem) na jeden semestr (cztery miesiące)

 

Rodzaj i warunki wyjazdu: cel dydaktyczny i badania własne.

 

Wymagana bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku.

Warunki finansowe

Utica College:

 • pokrywa koszty biletu lotniczego w obie strony, koszty wizy, zakwaterowania i ubezpieczenia na czas pobytu w Utica College;
 • przyznaje stypendium w wysokości 1.500 USD miesięcznie.

 

Fundusze na ten cel pochodzą z Fundacji im. Josepha Furgala. Przyjazdy pracowników UC do UJ są finansowane z tego samego źródła, zatem nie obowiązuje deklaracja środków jednostki na przyjęcie gościa zagranicznego.

Wymagane dokumenty

 • Visiting Scholar Application Form
 • propozycje tytułów kilku kursów wraz z ich opisem w jęz. angielskim dla studentów I stopnia (undergraduate) do wyboru przez UC,
 • CV z listą publikacji  w jęz. angielskim,
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego – poziom C1 lub C2.

Utica College

Oferta wymiany z Utica College w roku akad. 2019/2020 zostanie ogłoszona pod koniec września 2018 r.