Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady, formularze, programy robocze

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane kontaktowe

Wymiana bilateralna

Kraje europejskie:

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3014 
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araújo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Program Erasmus+

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady ubiegania się o wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej, formularze

Dział Współpracy Międzynarodowej rozsyła do wszystkich studentów/doktorantów UJ informację na temat możliwości ubiegania się o wyjazdy do uczelni partnerskich w krajach europejskich i pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej, które będą realizowane w następnym roku akademickim. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do których taki wyjazd jest możliwy oraz określa długość wymiany i wymagane dokumenty.

Szczegółowe informacje i listy wymaganych dokumentów znajdują się w zakładkach:

Kraje europejskie i Kraje pozaeuropejskie.

Podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na wyjazdy semestralne/roczne:

- wyjazd jest możliwy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z uczelni partnerskiej,

- uczestnicy wymiany dokonują zakupu biletów wyłącznie w firmie wyłonionej w drodze przetargu ogłaszanego przez UJ, jeśli ich podróż jest finansowana ze środków uczelnianych,

- uczestnicy wymiany są ubezpieczani przez UJ (koszty leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych) w firmie wyłonionej w drodze przetargu,

- osoby, które rezygnują z przyznanych im wyjazdów, zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym DWM – nie ma możliwości przesuwania wyjazdów na następny rok,

Zasady ubiegania się studentów/doktorantów UJ o wyjazdy semestralne/roczne w ramach wymiany bilateralnej

Zasady dofinansowania z puli dydaktycznej wyjazdów i przyjazdów studentów oraz doktorantów w ramach porozumień bilateralnych

Ogólne zasady uznawalności efektów kształcenia:
  • Zgodnie z zapisami porozumień o współpracy bilateralnej, student/doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązany jest do uzgodnienia przed wyjazdem programu mobilności (plan studiów/plan badań) z instytucją partnerską oraz właściwymi przedstawicielami jednostek UJ.
  • Proponowane przez studenta/doktoranta moduły lub kursy w instytucji partnerskiej muszą być zgodne z wymogami programowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rejestracja na moduły lub kursy zależy od ich dostępności i warunków wstępnych instytucji przyjmującej. Studenci/doktoranci wymiany mogą zaproponować alternatywne opcje modułu.
  • Przedstawiciel jednostki UJ jest odpowiedzialny za zatwierdzenie treści planu studiów studenta/planu badań doktoranta przed wyjazdem do instytucji przyjmującej w celu zapewnienia możliwości uznania efektów kształcenia studenta/doktoranta po jego powrocie do UJ, jeśli program nauczania zostanie zrealizowany.
  • Efekty kształcenia ocenione według obowiązującej w uczelni partnerskiej skali są wskazane w transkrypcie ocen przygotowanym przez instytucję przyjmującą, a następnie są uznawane w UJ przez właściwego przedstawiciela jednostki UJ według obowiązującej w UJ skali ocen i wykazane w suplemencie do dyplomu.

 

Procedury wyjazdowe

Minimum 10 dni przed wyjazdem uczestnicy wymiany wypełniają Wniosek wyjazdowy oraz Umowę o dofinansowanie (gdy otrzymują dofinansowanie z puli dydaktycznej) i składają je w DWM, Sekcji ds. wyjazdów, pok. 26, ul. Czapskich 4. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia przyjęcia na uczelni partnerskiej wystawionego przez DWM.

Zobacz Procedury wyjazdowe

Rozliczenie wyjazdu

Po zrealizowaniu wyjazdu doktoranci i studenci są zobowiązani przesłać do DWM sprawozdanie w języku angielskim (ok. 4000 znaków ze spacjami) w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu na uczelni zagranicznej.

Rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju, w sekcji ds. wyjazdów, pok. 26. Szczegółowe informacje

 Zobacz także Ogłoszenia