Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagania do konkursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza zwykle raz do roku (koniec listopada/początek grudnia) konkurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i uczestników szkół doktorskich na semestralne lub roczne wyjazdy w kolejnym roku akademickim w celu realizacji części programu studiów w uczelniach partnerskich, w ramach podpisanych na szczeblu ogólnouczelnianym porozumień bilateralnych. W przypadku niewykorzystania limtu miejsc na wymianę DWM ogłasza dodatkowy konkurs na początku marca kolejnego roku.

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na: 

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • oraz I-III roku studiów trzeciego stopnia
 • mają średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK NIEZBĘDNY 
 • posiadają znajomości języka wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka)
  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego to zaświadczenie od lektora z JCJ lub certyfikaty językowe z uznanych instytucji certyfikujących np. j. angielski: certyfikaty Cambridge, IETLS, TOEFL; j. francuski: DALF C1 (Institut Français); j. niemiecki: certyfikat DSD II; j. hiszpański: DELE, SIELE (Instituto Cervantes); j. portugalski: DIPLE, DAPLE, DUPLE (Instituto Camões). Dla studentów filologii – egzamin z języka lub zaświadczenie od lektora. Nie akceptujemy dokumentów od lektorów z prywatnych szkół językowych ani egzaminów maturalnych (wyjątek: matura międzynarodowa The International Baccalaureate (IB) - na podstawie zaświadczenia z JCJ o zwolnieniu z lektoratu).

Dokumenty wymagane przez UJ od studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd są wskazane w pliku Aplikacja studenta/doktoranta* na wyjazd w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych.

Dodatkowo należy złożyć dokumenty wymagane przez uczelnie partnerskie.

Wykaz wszystkich dodatkowych dokumentów obowiązujących do danego konkursu i danej uczelni zostanie podany w ogłoszeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na wymianę bilateralną podzielony jest na dwa etapy.

 • Etap pierwszy: ocena kandydatów przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.
 • Etap drugi: akceptacja kandydata przez uczelnię partnerską.

UWAGA: kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną uczelnię o dostarczanie dodatkowych dokumentów. Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału w konkursie.
 

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW

Uniwersytety partnerskie: zwalniają z opłaty czesnego.

Uniwersytet Jagielloński zapewnia wszystkim uczestnikom wymiany:

 • ubezpieczenie w TU Wiener zgodnie z warunkami podpisanej umowy pomiędzy UJ a ubezpieczycielem. Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Wiener jest wydawana dodatkowo.

Osobom, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w kwalifikacji konkursowej oraz w zależności od dostępnych środków finansowych Uniwersytet Jagielloński pokrywa:

Wszyscy uczestnicy wymiany: pokrywają pozostałe koszty związane z pobytem w uczelni partnerskiej. Nie jest przewidziane dodatkowe dofinansowanie.

Studenci, którzy chcą przyjechać na Uniwersytet Jagielloński w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla doktorantów/pracowników ogłaszane są pomiędzy wrześniem a grudniem każdego roku kalendarzowego. Proszę sprawdzać zakładkę OGŁOSZENIA.

 1. Pracownicy ubiegający się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej składają w DWM zgłoszenie na wymianę bilateralną wraz z programem roboczym, zawierające deklarację środków jednostki w tej samej ilości dni co wnioskowany wyjazd kandydata do uczelni partnerskiej (deklarację tę podpisuje bezpośredni dysponent środków oraz Dziekan Wydziału).

W przypadku pracowników przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni, deklaracja obejmuje tylko 30 dni.

 1. Liczbę dni wyjazdu przelicza się na tzw. osobodni (jeden osobodzień wynosi 200 zł). Kwotą tą na podstawie noty obciążana jest jednostka macierzysta pracownika/doktoranta po zrealizowaniu wyjazdu do uczelni partnerskiej w grudniu w roku, kiedy wyjazd zakończył się. Zadeklarowane środki (osobodni) tworzą  pulę, z której pokrywane są koszty pobytu gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ z uczelni partnerskich w ramach wymiany bilateralnej.
 2. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń w DWM (październik-listopad), Komisja działająca pod przewodnictwem odpowiedniego prorektora lub osobę przez niego upoważnioną kwalifikuje kandydatów na wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej.
 3. Realizacja wyjazdu jest możliwa po otrzymaniu z uczelni partnerskiej potwierdzenia przyjęcia pracownika/doktoranta UJ.
 4. Wniosek wyjazdowy należy złożyć minimum 10 dni przed wyjazdem. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia przyjęcia na uczelni partnerskiej, wystawionego przez DWM.
 5. Zasady finansowania przez UJ wyjazdów w ramach porozumień bilateralnych:
 • w przypadku uczelni partnerskich, które pokrywają pracownikom i doktorantom UJ koszty pobytu (bezpłatne zakwaterowanie i diety lub dzienną stawkę ryczałtową na pobyt), UJ pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie Wniosku wyjazdowego. Ze środków jednostki macierzystej UJ (Wydział/Instytut) Uczestnik może otrzymać dodatkowe dofinansowanie, tj. koszty podróży i/lub jedną dietę dojazdową i/lub ryczałt na dojazdy lokalne.
 • w przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają pracownikom i doktorantom UJ tylko bezpłatne zakwaterowanie, UJ pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie Wniosku wyjazdowego, DWM wypłaca diety w wysokości 20 EUR. Ze środków jednostki macierzystej UJ (Wydział/Instytut) Uczestnik może otrzymać dodatkowe dofinansowanie tj. koszty podróży i/lub jedną dietę dojazdową i/lub ryczałt na dojazdy lokalne.
 • w przypadku uczelni partnerskich, które nie pokrywają pracownikom i doktorantom UJ kosztów pobytu, UJ pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie Wniosku wyjazdowego, a DWM wypłaca dzienną stawkę ryczałtową na pobyt: pracownikom – 80 EUR, doktorantom – 50 EUR. Ze środków jednostki macierzystej UJ (Wydział/Instytut) Uczestnik może otrzymać dodatkowe dofinansowanie tj. koszty podróży i/lub jedną dietę dojazdową i/lub ryczałt na dojazdy lokalne.

Doktoranci/pracownicy, którzy chcą przyjechać do Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE