Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

Zgłoszenia do programów/protokołów wykonawczych do umów międzyrządowych należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w celu rejestracji oraz uzyskania podpisu Prorektora ds. badań naukowych i współpracy miedzynarodowej oraz Kwestora. Zgłoszenia muszą być wypełnione na na formularzach ministerialnych zgodnie z wytycznymi MNiSW.
Do składanych projektów należy dołączyć deklarację podpisaną przez dziekana wydziału lub dyrektora jednostki, stwierdzającą, że w przypadku przyjęcia projektu do programu wykonawczego, jednostka będzie finansowała ze środków własnych (statutowych lub innych) wymianę osobową związaną z realizacją projektu (opłata kosztów podróży pracowników wyjeżdżających za granicą oraz diety i koszty zakwaterowania gości zagranicznych).

Informacje o krajach, z którymi możliwa jest współpraca dwustronna

Współpraca oparta na umowach międzyrządowych odbywa się na zasadach wzajemności, a więc partner zagraniczny winien ubiegać się równolegle o dotację finansową w swoim kraju, w instytucji będącej odpowiednikiem MNiSzW.

Projekty należy przesyłać na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Uwaga

W Polsce projekty finansowane są bądź ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z Art.18 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.615).

W związku z powyższym, przed zgłoszeniem projektu osoby zainteresowane winny uzyskać zapewnienia od kierowników jednostek (dziekanów, dyrektorów), że w razie akceptacji projektu odpowiednie środki będą przez Instytut/Wydział zabezpieczone.

Wzór deklaracji zapewnienia środków finansowych.