Wymiana bilateralna - wyjazdy

Informacje ogólne - wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna pracowników, doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Wymiana bilateralna realizowana jest na zasadach wzajemności. Więcej

Formularz "Zgłoszenie na wymianę bilateralną"

Formularze programów roboczych do krajów europejskich

Formularze aplikacyjne do krajów pozaeuropejskich

Wymiana bilateralna - kraje europejskie i pozaeuropejskie