Zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej między UJ a zagranicznymi instytucjami naukowymi

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017

Przepisy ogólne

 1. Zarządzenie określa zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a zagranicznymi instytucjami naukowymi, zwanych dalej „porozumieniami”.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
 1. porozumieniu – należy przez to rozumieć pisemne porozumienie stron w zakresie realizacji międzynarodowej współpracy naukowej, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz zakresu współpracy;
 2. porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ;
 3. porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ;
 4. jednostce UJ – należy przez to rozumieć wydział, jednostkę pozawydziałową, międzywydziałową, międzyuczelnianą i wspólną;
 5. kierowniku jednostki UJ – należy przez to rozumieć dziekana wydziału lub dyrektora/kierownika jednostki UJ, o której mowa w pkt 4.
 1. Dział Współpracy Międzynarodowej, zwany dalej „DWM”, w zakresie zawierania porozumień:

1)   wspiera działania związane z inicjowaniem współpracy i koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;

2)   przygotowuje porozumienia o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;

3)   doradza i udziela pomocy przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej zawieranych przez jednostki UJ.

Porozumienia ogólnouczelniane

Porozumienie ogólnouczelnianenależy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ (wydział, jednostka pozawydziałowa, międzywydziałowa, międzyuczelniana i wspólna).

W zakresie zawierania porozumień ogólnouczelnianych obowiązują następujące zasady:

 • porozumienia ogólnouczelniane zawierane są z inicjatywy Rektora UJ, prorektorów, właściwego pełnomocnika Rektora UJ, jednostek UJ lub zagranicznej instytucji naukowej;
 • porozumienia ogólnouczelniane przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z jednostkami UJ, DWM;
 • przed zawarciem porozumienia ogólnouczelnianego jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia w DWM deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • porozumienie może być sporządzone:
  1. wyłącznie w języku angielskim lub
  2. w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst w języku polskim;
 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie ogólnouczelniane podpisuje Rektor UJ lub na podstawie udzielonego przez Rektora UJ pełnomocnictwa prorektor lub inna osoba;
 • DWM koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia ogólnouczelnianego.

Porozumienia inne niż ogólnouczelniane

Porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ.

 • za przygotowanie porozumienia odpowiada jednostka UJ będąca stroną porozumienia;
 • przy sporządzaniu porozumienia DWM pełni rolę doradczą;
 • porozumienie zawierane jest z inicjatywy instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ;
 • przed podpisaniem porozumienia kierownik jednostki UJ, która zamierza nawiązać współpracę naukową z jednostką instytucji zagranicznej, zwraca się, za pośrednictwem DWM, do właściwego pełnomocnika Rektora UJ, a następnie właściwego prorektora o zatwierdzenie wniosku o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym. Wniosek o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia, zawiera również deklarację dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie współpracy;
 • porozumienie może być sporządzone:
  1. wyłącznie w języku angielskim lub
  2. w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst w języku polskim;
 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie podpisuje kierownik jednostki UJ na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • jednostka UJ będąca stroną porozumienia koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia.
 • jednostka UJ przekazuje kopię podpisanego porozumienia do DWM w celu wprowadzenia do Centralnego Rejestru Międzynarodowych Porozumień o Współpracy Naukowej.

Wzory porozumień w języku polskim i angielskim

W przypadku gdy porozumienie zawierane jest z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązują następujące wzory porozumień:

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Kształcenia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15

 

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów