Podróż samochodem

  1. Osoby odbywające podróż samochodem prywatnym składają w DWM wniosek dotyczący zwrotu kosztów podróży służbowej za granicę samochodem delegowanego.

    Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje w DWM po powrocie z wyjazdu służbowego.

    Pracownikowi podróżującemu własnym samochodem przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu (stawka ustalana jest przez pracodawcę na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu z 23 X 2007 (Dz.U. nr 201, poz. 1432).

    Osobom nie korzystającym w podróżach z ogólnie dostępnych środków komunikacji publicznej, a posiadającym zgodę dysponenta środków finansowych na odbycie podróży samochodem prywatnym, nie przysługuje dieta dojazdowa ani pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji lokalnej.

  2. Osoby odbywające podróż samochodem wynajętym rozliczają się zgodnie z Komunikatem Kwestury.