Złożenie wniosku na wyjazd za granicę

Minimum 10 dni przed planowanym wyjazdem pracownik, doktorant, student, osoba spoza UJ posiadająca umowę cywilnoprawną z UJ lub będąca wykonawcą w projekcie badawczym wyjeżdżająca za granicę składa w DWM, pok. 11 wniosek wyjazdowy.

W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem zaliczka nie jest wypłacana, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaproszenie (list, fax, e-mail) określające zakres świadczeń zapewnianych przez stronę przyjmującą lub
  • program konferencji/kongresu wraz z tytułem zgłoszonego regeratu/plakatu.

Osoby wyjeżdżające w ramach wymiany bilateralnej dołączają potwierdzenie przyjęcia na uczelnię partnerską, wystawione przez DWM.
Wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej realizowane są na podstawie wcześniejszej kwalifikacji.

Prosimy o wypełnianie wniosku wyjazdowego na komputerze.