Ubezpieczenie na czas podróży służbowej za granicę

Ubezpieczenie Compensa

W związku z zakończeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie informuje, że pracownicy, doktoranci i studenci będą ubezpieczeni w "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group",z siedzibą przy al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Ubezpieczenie będzie przyznawane po uzyskaniu zgody na wyjazd, na podstawie "Wniosku wyjazdowego" złożonego w DWM przed wyjazdem. Osoba wyjeżdżająca będzie ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski i datą powrotu do Polski podanym we „Wniosku wyjazdowym" zatwierdzonym przez Prorektora d.s. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we „Wniosku wyjazdowym" oraz w krajach tranzytowych.

W przypadku przedłużenia pobytu za granicą w celach służbowych okres ubezpieczenia będzie zmieniony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa SA tylko na podstawie pisma osoby wyjeżdżającej zawierającego zgodę bezpośredniego przełożonego. Pismo w sprawie przedłużenia pobytu w celach służbowych powinno wpłynąć do DWM UJ z co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym załatwienie spraw dotyczących przedłużenia okresu ubezpieczenia.

Zakres umowy ubezpieczenia z „Compensa" obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Ochroną ubezpieczeniową są również objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą.
Osoby wyjeżdżające powinny pamiętać, że sprzęt będący własnością Uczelni nie jest ubezpieczony poza granicami Polski. Konieczne jest, szczególnie w wypadku elektroniki, wykupienie dodatkowej polisy. Ubezpieczenia dodatkowe będą finansowane ze środków poszczególnych jednostek.

Jeżeli podczas pobytu za granicą będą Państwo zmuszeni skorzystać z pomocy lekarskiej lub poddać się hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem należy skontaktować się z

Centrum Alarmowym - czynnym całą dobę – pod numerami telefonów:
+ 48 22 295 82 01
i podać koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, kontaktowy numer telefonu i opowiedzieć, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej lub utraty bagażu zadźwoń pod numer +48 22 501 61 00 lub 801 120 000

Numer telefonu alarmowego i nr polisy ubezpieczeniowej znajduje się na karcie Compensa Voyage, którą każda osoba wyjeżdżająca za granicę otrzyma w DWM UJ na podstawie zatwierdzonego wniosku wyjazdowego.

Jak działa pomoc assistance?
Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Obowiązki ubezpieczonego w wypadku szkody:

Dostarczyć Ubezpieczycielowi:

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia objętego ochroną zawiadomić Centrum Alarmowe Compensy o zadrzeniu,

 • podać informacje potrzenbe do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, pesel, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy oraz dodatkowe informacje, o które prosi opetaror Centrum Alarmowego Centrum Compensy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające skontaktowanie się z Ubezpieczonym,
 • na wniosek Compensy przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków,
 • starać się o złagodzenie skutków zdarzenia ojętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z Compensą i Centrum Alarmowym Compensy w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw,
 • zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia, oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Compensie dokumentacji z przebiegu leczenia,
 • na zlecenie Compensy poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świdczenia i wysokości tego świadczenia;

Obowiązki ubezpieczonego w wypadku utraty lub kradzieży bagażu:

 • użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

 • zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż 3 dni od daty powstania zadrzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,

 • jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administarcji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,

 • zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, Compensę o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia Compensy potwierdzenia, o którym mowa powyżej,

 • w przypadku szków związanych ze sprzętem elektronicznym albo sportowym - przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów albo inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia.

  Niektóre zdarzenia nie podlegające ochronie:
  • powikłania występujące po 32 tygodniu ciąży,
  • poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
  • usunięcie ciąży, chyba że zabieg został wykonany ze względu na ratowanie życia lub zdrowia,
  • zaburzenia psychiczne,
  • operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne,
  • naprawa lub zakup protez oraz środków ochrony,
  • kradzież bagażu podróżnego, jeżeli nie ma śladów włamania lub pokonania zabezpieczeń albo nie jest wynikiem rozboju (sprawca użył siły lub groził użyciem siły).

  Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

  Osoba wyjeżdżająca otrzymuje polisę, która obejmuje Europę oraz Świat. Umowa ubezpieczenia osób wyjeżdżających służbowo za granicę została zawarta z „Compensa" na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Compensa znajduje się w sekcji „zobacz również".

  We wszelkich kwestiach dotyczących spraw ubezpieczeniowych i zgłaszania szkód proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Kieleckiej 1.

  Osobami odpowiedzialnymi za obsługę spraw ubezpieczeniowych UJ są:

  Renata Korda-Młodzianowska, Dyrektor Oddziału
  i Tomasz Polański

  Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o
  Centrala: ul. Domaniewskiego 34a, 02-672 Warszawa
  Oddział: ul. Kielecka 1, 31-526 Kraków
  Telefon: 12 292 07 28
  Fax: 12 421 86 19

  Renata Korda-Młodzianowska - tel. 609 601 080, e-mail: renata.korda@grassavoye.pl
  Tomasz Polański - tel. 607 242 544, e-mail: tomasz.polanski@grassavoye.pl
  www.grassavoye.pl

  nr KRS 0000054804
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP 526-02-10-292
  kapitał zakładowy 387.500 zł opłacony w całości
  Spółka wpisana do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 00000004/U w zakresie ubezpieczeń, 00000001/R w zakresie reasekuracji

  W poniższej tabeli zostały umieszczone ogólne warunki ubezpieczenia objęte ww. polisami opracowane przez firmę Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.:

  Ubezpieczenie kosztów leczenia
  Koszty leczenia USA.Kanada,Austrialii, Nowej Zelandii i Japonii 100.000 EURO*
  Koszty leczenia pozostałej kraje 60.000 EURO*
  w tym
  • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne
  • dojazd lekarza, jeśli stan zdrowia tego wymaga
  • pobyt w placówce służby zdrowia
  • leczenie nagłych dolegliwości stomatologicznych (do 250 Euro)
  Koszty transportu i repatriacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
  Koszty ratownictwa 15 000 EURO*
  Koszty pobytu osoby towarzyszącej 7 000, 00 zł
  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu 15 000, 00 zł
  Częściowy uszczerbek na zdrowiu Określony % sumy ubezpieczenia
  Świadczenie w przypadku śmierci 100% sumy ubezpieczenia
  Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  Utrata, zniszczenie bagażu 7 000, 00 zł
  Usługa assistance
  Organizacja transportu poszkodowanego do kraju Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
  Gwarancja pokrycia kosztów leczenia Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

  *Kurs waluty w PLN w stosunku do EUR przelicza się według aktualnego kursu NBP z dnia ewentualnego zdarzenia.

  Porozumienie do umowy ubezpieczenia pomiędzy UJ a Compensa zostało zawarte na okres od 16.05.2017 do 15.05.2018.

  Osoby które wyjeżdżają po 15 maja 2018 proszone są o kontakt z Sekcją Wyjazdów DWM UJ.

zobacz również

Osobami odpowiedzialnymi za obsługę spraw ubezpieczeniowych UJ są:
Renata Korda-Młodzianowska, Dyrektor Oddziału
i Tomasz Polański

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o
Oddział w Krakowie
ul. Kielecka 1
Telefon: 12 431 18 93
Fax: 12 421 86 19

Renata Korda-Młodzianowska - tel. 609 601 080
Tomasz Polański - tel. 607 242 544

www.grassavoye.pl