Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podróż samochodem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podróż samochodem

Osoby odbywające podróż samochodem prywatnym składają w DWM wniosek dotyczący zwrotu kosztów podróży służbowej za granicę samochodem delegowanego.
Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje w DWM po powrocie z wyjazdu służbowego.
Pracownikowi podróżującemu własnym samochodem przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu (stawka ustalana jest przez pracodawcę na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmienieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).

Osobom nie korzystającym w podróżach z ogólnie dostępnych środków komunikacji publicznej, a posiadającym zgodę dysponenta środków finansowych na odbycie podróży samochodem prywatnym nie przysługuje dieta dojazdowa ani pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji lokalnej.

Osoby odbywające podróż samochodem wynajętym rozliczają się zgodnie z Komunikatem Kwestury.