Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie Compensa

W związku z zakończeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group",

z siedzibą przy al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Ubezpieczenie będzie przyznawane po uzyskaniu zgody na wyjazd, na podstawie "wniosku wyjazdowego" złożonego w DWM przed wyjazdem pracownikom, doktorantom oraz studentom. Osoba wyjeżdżająca będzie ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski i datą powrotu do Polski podanym we „Wniosku wyjazdowym" zatwierdzonym przez właściwego Prorektora. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we „wniosku wyjazdowym" oraz w krajach tranzytowych.

W przypadku przedłużenia pobytu za granicą w celach służbowych okres ubezpieczenia będzie zmieniony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa SA tylko na podstawie pisma osoby wyjeżdżającej zawierającego zgodę bezpośredniego przełożonego. Pismo w sprawie przedłużenia pobytu w celach służbowych powinno wpłynąć do DWM UJ z co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym załatwienie spraw dotyczących przedłużenia okresu ubezpieczenia.

Zakres umowy ubezpieczenia z „Compensa" obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Ochroną ubezpieczeniową są również objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą.
Osoby wyjeżdżające powinny pamiętać, że sprzęt będący własnością Uczelni nie jest ubezpieczony poza granicami Polski. Konieczne jest, szczególnie w wypadku elektroniki, wykupienie dodatkowej polisy. Ubezpieczenia dodatkowe będą finansowane ze środków poszczególnych jednostek.Komunikat nr 14 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2019r.

POMOC UBEZPIECZYCIELA TU COMPENSA OBEJMUJE m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany

PRZYKŁADOWE ZDARZENIA NIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE:

 • powikłania występujące po 32 tygodniu ciąży,
 • poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
 • usunięcie ciąży, chyba że zabieg został wykonany ze względu na ratowanie życia lub zdrowia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne,
 • naprawa lub zakup protez oraz środków ochrony,
 • kradzież bagażu podróżnego, jeżeli nie ma śladów włamania lub pokonania zabezpieczeń albo nie jest wynikiem rozboju (sprawca użył siły lub groził użyciem siły).

Dane do kontaktu z ubezpieczycielem

Jeżeli podczas pobytu za granicą będą Państwo zmuszeni skorzystać z pomocy lekarskiej lub poddać się hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem należy skontaktować się z:

Centrum Alarmowym
- czynnym całą dobę – pod numerami telefonów:

+ 48 22 295 82 01 i podać koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, kontaktowy numer telefonu i opowiedzieć, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej lub utraty bagażu zadzwoń pod numer +48 22 501 61 00 lub 801 120 000

Numer telefonu alarmowego i nr polisy ubezpieczeniowej znajduje się na karcie Compensa Voyage, którą każda osoba wyjeżdżająca za granicę otrzyma w DWM UJ na podstawie zatwierdzonego wniosku wyjazdowego.

 

Dane do kontaktu z brokerem ubezpieczeniowym

We wszelkich kwestiach dotyczących spraw ubezpieczeniowych i zgłaszania szkód proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Kieleckiej 1.

Osoby odpowiedzialne za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uczelni są: 

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o
Centrala: ul. Domaniewskiego 34a, 02-672 Warszawa
Oddział: ul. Kielecka 1, 31-526 Kraków
Telefon: 12 292 07 28
Fax: 12 421 86 19

Obowiązki ubezpieczonego w wypadku szkody

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia objętego ochroną zawiadomić Centrum Alarmowe Compensy o zdarzeniu
 • podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, pesel, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy oraz dodatkowe informacje, o które prosi opetaror Centrum Alarmowego Centrum Compensy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające skontaktowanie się z Ubezpieczonym
 • na wniosek Compensy przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków
 • starać się o złagodzenie skutków zdarzenia ojętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza
 • udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z Compensą i Centrum Alarmowym Compensy w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw
 • zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia, oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Compensie dokumentacji z przebiegu leczenia
 • na zlecenie Compensy poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świdczenia i wysokości tego świadczenia

Obowiązki ubezpieczonego w wypadku utraty lub kradzieży bagażu

 • użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż 3 dni od daty powstania zadrzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administarcji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, Compensę o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia Compensy potwierdzenia, o którym mowa powyżej,
 • w przypadku szkód związanych ze sprzętem elektronicznym albo sportowym - przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów albo inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia.

Karta ubezpieczeniowa, OWU

Karta ubezpieczeniowa numer 19031/00003117

POBIERZ TUTAJ

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia Compensa ENG

Rozszerzenie polisy o koszty leczenia choroby SARS-CoV-2(Covid 19)   |   Extension of the insurance policy coverage of treatment costs due to SARS-CoV-2 (COVID-19 disease) 

Extension of the insurance policy coverage of treatment costs due to SARS-CoV-2(Covid 19) disease

Ogólne warunki ubezpieczenia obejmują min.:

Koszty leczenia: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Japonia

100.000 EURO*

Koszty leczenia: pozostałe kraje

60.000 EURO*

Koszty ratownictwa

15.000 EURO*

NNW

10.000 PLN

Utrata, zniszczenie bagażu

5000 PLN

Organizacja transportu poszkodowanego do kraju

*Kurs waluty w PLN w stosunku do EUR przelicza się według aktualnego kursu NBP z dnia ewentualnego zdarzenia.

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

 

 

 

 

 

 

Koszty leczenia związane z chorobą SARS-CoV-2/Covid-19

Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 17 grudnia 2020 r., rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Kosztów Leczenia w Zagranicznych Podróżach Służbowych o koszty związane z leczeniem choroby SARS-CoV-2/Covid-19:

1) Od momentu podpisania aneksu do chwili kiedy będą powszechnie dostępne szczepienia na SARS-CoV-2/Covid-19 – do wysokości 50 000,00 EUR dla KL powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz dla pozostałych krajów Świata.

2) Od momentu kiedy będą możliwe szczepienia :

a) Limit dla kosztów leczenia wynikających z SARS-CoV-2/Covid-19 – 5 000 EUR,

b) Limit dla kosztów leczenia wynikających z SARS-CoV-2/Covid-19 do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia, nie więcej niż 50 000,00 EUR, pod warunkiem, iż osoba wyjeżdżająca zostanie poddana szczepieniu na SARS-CoV-2/Covid-19, szczepionką dostępną w Polsce (o ile szczepienie będzie dostępne bez ograniczeń administracyjnych w „wolnej” sprzedaży; nie będzie dotyczyć osób, którym szczepionka nie może zostać podana zgodnie ze wskazaniami producenta lub nadzoru farmaceutycznego).