Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA: od 16.08.2022 r. obowiązuje nowa umowa - ubezpieczyciel: Wiener TU S.A
 

W związku z zakończeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group",

z siedzibą przy al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Ubezpieczenie będzie przyznawane po uzyskaniu zgody na wyjazd, na podstawie "wniosku wyjazdowego" złożonego w DWM przed wyjazdem pracownikom, doktorantom oraz studentom. Osoba wyjeżdżająca będzie ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski i datą powrotu do Polski podanym we „Wniosku wyjazdowym" zatwierdzonym przez właściwego Prorektora. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we „wniosku wyjazdowym" oraz w krajach tranzytowych.

W przypadku przedłużenia pobytu za granicą w celach służbowych okres ubezpieczenia będzie zmieniony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa SA tylko na podstawie pisma osoby wyjeżdżającej zawierającego zgodę bezpośredniego przełożonego. Pismo w sprawie przedłużenia pobytu w celach służbowych powinno wpłynąć do DWM UJ z co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym załatwienie spraw dotyczących przedłużenia okresu ubezpieczenia.

Zakres umowy ubezpieczenia z „Compensa" obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Ochroną ubezpieczeniową są również objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą.
Osoby wyjeżdżające powinny pamiętać, że sprzęt będący własnością Uczelni nie jest ubezpieczony poza granicami Polski. Konieczne jest, szczególnie w wypadku elektroniki, wykupienie dodatkowej polisy. Ubezpieczenia dodatkowe będą finansowane ze środków poszczególnych jednostek.Komunikat nr 14 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2019r. Aktualizacja wykazu osób odpowiedzialnych w firmie Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Komunikat  nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2021 roku.

POMOC UBEZPIECZYCIELA TU COMPENSA OBEJMUJE m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany

PRZYKŁADOWE ZDARZENIA NIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE:

 • powikłania występujące po 32 tygodniu ciąży,
 • poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
 • usunięcie ciąży, chyba że zabieg został wykonany ze względu na ratowanie życia lub zdrowia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne,
 • naprawa lub zakup protez oraz środków ochrony,
 • kradzież bagażu podróżnego, jeżeli nie ma śladów włamania lub pokonania zabezpieczeń albo nie jest wynikiem rozboju (sprawca użył siły lub groził użyciem siły).

Jeżeli podczas pobytu za granicą będą Państwo zmuszeni skorzystać z pomocy lekarskiej lub poddać się hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem należy skontaktować się z:

Centrum Alarmowym
- czynnym całą dobę – pod numerami telefonów:

+ 48 22 295 82 01 i podać koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, kontaktowy numer telefonu i opowiedzieć, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej lub utraty bagażu zadzwoń pod numer +48 22 501 61 00 lub 801 120 000

Numer telefonu alarmowego i nr polisy ubezpieczeniowej znajduje się na karcie Compensa Voyage, którą każda osoba wyjeżdżająca za granicę otrzyma w DWM UJ na podstawie zatwierdzonego wniosku wyjazdowego.

 

We wszelkich kwestiach dotyczących spraw ubezpieczeniowych i zgłaszania szkód proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Kieleckiej 1.

Osoby odpowiedzialne za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uczelni są: 

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o
Centrala: ul. Domaniewskiego 34a, 02-672 Warszawa
Oddział: ul. Kielecka 1, 31-526 Kraków

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia objętego ochroną zawiadomić Centrum Alarmowe Compensy o zdarzeniu
 • podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, pesel, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy oraz dodatkowe informacje, o które prosi opetaror Centrum Alarmowego Centrum Compensy, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające skontaktowanie się z Ubezpieczonym
 • na wniosek Compensy przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków
 • starać się o złagodzenie skutków zdarzenia ojętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza
 • udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z Compensą i Centrum Alarmowym Compensy w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw
 • zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia, oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Compensie dokumentacji z przebiegu leczenia
 • na zlecenie Compensy poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świdczenia i wysokości tego świadczenia

 • użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż 3 dni od daty powstania zadrzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administarcji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, Compensę o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia Compensy potwierdzenia, o którym mowa powyżej,
 • w przypadku szkód związanych ze sprzętem elektronicznym albo sportowym - przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów albo inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia.

Karta ubezpieczeniowa numer 19031/0003117 (obowiązuje do 15.08.2022 r.)

Karta ubezpieczeniowa numer COR303243 (obowiązuje od 16.08.2022 r.)
 

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (obowiązujące do 15.08.2022 r.)
Ogólne warunki ubezpieczenia Compensa ENG

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (obowiązujące od 16.08.2022 r.)
 

Rozszerzenie polisy o koszty leczenia choroby SARS-CoV-2(Covid 19)   |   Extension of the insurance policy coverage of treatment costs due to SARS-CoV-2 (COVID-19 disease) 

Extension of the insurance policy coverage of treatment costs due to SARS-CoV-2(Covid 19) disease

Ogólne warunki ubezpieczenia obejmują min.:

Koszty leczenia: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Japonia

100.000 EURO*

Koszty leczenia: pozostałe kraje

60.000 EURO*

Koszty ratownictwa

15.000 EURO*

NNW

10.000 PLN

Utrata, zniszczenie bagażu

5000 PLN

Organizacja transportu poszkodowanego do kraju

*Kurs waluty w PLN w stosunku do EUR przelicza się według aktualnego kursu NBP z dnia ewentualnego zdarzenia.

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 17 grudnia 2020 r., rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Kosztów Leczenia w Zagranicznych Podróżach Służbowych o koszty związane z leczeniem choroby SARS-CoV-2/Covid-19:

1) Od momentu podpisania aneksu do chwili kiedy będą powszechnie dostępne szczepienia na SARS-CoV-2/Covid-19 – do wysokości 50 000,00 EUR dla KL powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz dla pozostałych krajów Świata.

2) Od momentu kiedy będą możliwe szczepienia :

a) Limit dla kosztów leczenia wynikających z SARS-CoV-2/Covid-19 – 5 000 EUR,

b) Limit dla kosztów leczenia wynikających z SARS-CoV-2/Covid-19 do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia, nie więcej niż 50 000,00 EUR, pod warunkiem, iż osoba wyjeżdżająca zostanie poddana szczepieniu na SARS-CoV-2/Covid-19, szczepionką dostępną w Polsce (o ile szczepienie będzie dostępne bez ograniczeń administracyjnych w „wolnej” sprzedaży; nie będzie dotyczyć osób, którym szczepionka nie może zostać podana zgodnie ze wskazaniami producenta lub nadzoru farmaceutycznego).