Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA: od 16.08.2022 r. obowiązuje nowa umowa - ubezpieczyciel: Wiener TU S.A.
 

W związku z zakończeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

"Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group"
z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa

Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice

Ubezpieczenie będzie przyznawane po uzyskaniu zgody na wyjazd, na podstawie "wniosku wyjazdowego" złożonego w DWM przed wyjazdem pracownikom z umową o pracę, doktorantom oraz studentom. Osoba wyjeżdżająca będzie ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski i datą powrotu do Polski podanym we "wniosku wyjazdowym" zatwierdzonym przez właściwego Prorektora. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w kraju docelowym wskazanym we "wniosku wyjazdowym" oraz w krajach tranzytowych.

W przypadku przedłużenia pobytu za granicą w celach służbowych okres ubezpieczenia będzie zmieniony w Wiener TU S.A. tylko na podstawie pisma osoby wyjeżdżającej zawierającego zgodę bezpośredniego przełożonego. Pismo w sprawie przedłużenia pobytu w celach służbowych powinno wpłynąć do DWM UJ z co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym załatwienie spraw dotyczących przedłużenia okresu ubezpieczenia.

Zakres umowy ubezpieczenia z "Wiener" obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Ochroną ubezpieczeniową są również objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą.

Osoby wyjeżdżające powinny pamiętać, że sprzęt będący własnością Uczelni nie jest ubezpieczony poza granicami Polski. Konieczne jest, szczególnie w wypadku elektroniki, wykupienie dodatkowej polisy. Ubezpieczenia dodatkowe będą finansowane ze środków poszczególnych jednostek. Komunikat nr 14 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2022 r. Aktualizacja wykazu osób odpowiedzialnych w firmie Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Komunikat  nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2021 roku.

POMOC UBEZPIECZYCIELA WIENER OBEJMUJE m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców - w zależności od sytuacji
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia
 • kontakt z najbliższymi krewnym poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany


PRZYKŁADOWE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP:

 • Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje w przypadku istnienia przeciwwskazań lekarskich co do odbycia podróży zagranicznej;
 • Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wystąpiło wskutek:
  • umyślnego działania Ubezpieczonego lub Uprawnionego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
  • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;
  • zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;
  • działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, zażyciu narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, bójkach i rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • kosztów poniesionych na terenie RP i kraju stałego pobytu Ubezpieczonego;
 • wydatków poniesionych na specjalne odżywianie Ubezpieczonego, chociażby było ono zalecane przez lekarza;
 • kosztów pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach;
 • kosztów usuwania ciąży;
 • kosztów operacji plastycznych;
 • kosztów profilaktycznego i protetycznego leczenia stomatologicznego;
 • kosztów środków antykoncepcyjnych;
 • kosztów leczenia usprawniającego;
 • kosztów leczenia osób, których celem podróży jest odbycie leczenia;
 • kosztów leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót do kraju;
 • kosztów leczenia chorób wenerycznych, AIDS i innych chorób wywołanych lub związanych z wirusem HIV;
 • kosztów leczenia następstw działania promieniotwórczości.

Jeżeli podczas pobytu za granicą będą Państwo zmuszeni skorzystać z pomocy lekarskiej lub poddać się hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem należy skontaktować się z:

Centrum Alarmowym
czynnym całą dobę – pod numerami telefonów:

+48 22 741 39 70 i podać koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, kontaktowy numer telefonu i opowiedzieć, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę - w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów.

+48 22 469 69 69 w celu zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW - formularz zgłoszenia szkody

Numer telefonu alarmowego i nr polisy ubezpieczeniowej znajdują się na karcie Wiener Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP, którą każda osoba wyjeżdżająca za granicę otrzyma w DWM UJ na podstawie zatwierdzonego wniosku wyjazdowego.


Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia można uzyskać:
Anna Broda
anna.broda@wiener.pl
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
tel. +48 726 700 749

W sprawie usług ubezpieczeniowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego osobami odpowiedzialnymi za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w firmie Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. są:

1) w zakresie ubezpieczeń osobowych, Certyfikatów KL na wyjazdy zagraniczne:

a) Aleksandra Cebo – tel. 698 657 793, e-mail: aleksandra.cebo@wtwco.com
b) Marcin Lewicki – tel. 781 660 058, e-mail: marcin.lewicki@wtwco.com

2) w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC:

a) Marcin Lewicki – tel. 781 660 058, e-mail: marcin.lewicki@wtwco.com
b) Mariusz Drysch – tel. 535 001 355, e-mail: mariusz.drysch@wtwco.com

3) w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych:

a) Michał Barwicki – tel. 733 998 972, e-mail: michal.barwicki@wtwco.com
b) Gabiela Groborz – tel. 693 817 232, e-mail: gabriela.groborz@wtwco.com

4) w zakresie zgłaszania szkód

Edyta Orzeł – tel. 695 952 731, e-mail: edyta.orzel@wtwco.com

5) w zakresie spraw ogólnych, nadzoru nad realizacją programu ubezpieczeniowego:

a) Marcin Lewicki – tel. 781 660 058, e-mail: marcin.lewicki@wtwco.com
b) Anna Księżyk – tel. 663 369 319, e-mail: anna.ksiezyk@wtwco.com


Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
Centrala: ul. Domaniewskiego 34a, 02-672 Warszawa
Oddział Śląski / Oddział w Krakowie: ul. Opolska 22
, 40-084 Katowice


Dodatkowe informacje na temat spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego można uzyskać w Biurze Zastępcy Kanclerza UJ ds. Administrowania Nieruchomościami, tel. 12 663 38 82.

Jak korzystać z ubezpieczenia w związku z zagranicznym wyjazdem służbowym - PREZENTACJA

 • wniosek o potwierdzenie ubezpieczenia kosztów leczenia
 • formularz zgłoszenie szkody
   
 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia objętego ochroną zawiadomić Centrum Alarmowe Wiener o zdarzeniu,
 • podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególności: imię i nazwisko, pesel, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy oraz dodatkowe informacje, o które prosi operator Centrum Alarmowego Centrum Wiener, a także dane dotyczące miejsca pobytu umożliwiające skontaktowanie się z Ubezpieczonym,
 • na wniosek Wiener przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz fakt poniesienia z tego tytułu wydatków w postaci oryginałów rachunków,
 • starać się o złagodzenie skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową poddając się opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z Wiener i Centrum Alarmowym Wiener w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw,
 • zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia, oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Wiener dokumentacji z przebiegu leczenia,
 • na zlecenie Wiener poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia.

 • użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie dalej niż 3 dni od daty powstania zdarzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano, gdy bagaż podróżny znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, Wiener o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia Wiener potwierdzenia, o którym mowa powyżej,
 • w przypadku szkód związanych ze sprzętem elektronicznym albo sportowym - przedstawić oryginały dowodów zakupu tych przedmiotów albo inne dowody potwierdzające fakt ich nabycia.

 

Karta ubezpieczeniowa numer COR422572

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia obejmują m.in.:

KL - koszty leczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia z: poza granicami RP (w tym SARS-CoV-2 (Covid-19))

150.000 EUR*

CP - koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem będąch następstwem chorób przewlekłych

do sumy ubezpieczenia

NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

10.000 PLN

BP - ubezpieczenie bagażu podróżnego

5.000 PLN

KRP - ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań

15.000 EUR*

KLP - ubezpieczenie kosztów powstałych w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej

*Kurs waluty w PLN w stosunku do EUR przelicza się według aktualnego kursu NBP z dnia ewentualnego zdarzenia.

w ramach sumy ubezpieczenia KL

 

 

Zakres ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) i Assistance:

 1. Koszty leczenia szpitalnego do wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 2. Koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 3. Koszty leczenia stomatologicznego, zgodnie z limitami OWU;
 4. Koszty ratownictwa i poszukiwania do wysokości 15.000 EUR;
 5. Nagłe zachorowania osób ubezpieczonych spowodowane chorobami przewlekłymi, przy czym w stosunku do chorób przewlekłych pokrywane są tylko koszty wynikające z nagłego zachorowania, dla którego konieczne jest natychmiastowe poddanie się leczeniu;
 6. Koszty leczenia chorób tropikalnych;
 7. Opieka lekarska kobiet ciężarnych do 32 tygodnia ciąży;
 8. Koszty ochrony prawnej do wysokości 5.000 PLN rozumianej, jako następujące świadczenia:
  - pomoc w wyrobieniu dokumentów niezbędnych w czasie podróży, gdy zostały one skradzione, zaginęły lub zostały zniszczone;
  - pomoc w przypadku zaginięcia, zniszczeniu lub kradzieży środków płatniczych;
  - pomoc usługi prawnej, gdy w czasie pobytu poza granicami RP lub kraju stałego pobytu ubezpieczony wejdzie w konflikt z prawem miejscowym (złożenie kaucji dla zwolnienia Ubezpieczonego, wyznaczonej przez władze kraju miejsca pobytu, pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karno-administracyjnym przed organami wymiaru sprawiedliwości albo odpowiednimi organami kraju miejsca pobytu);
 9. Assistance (m.in. organizacja transportu i transport medyczny, organizacja transportu i przewóz po zakończeniu leczenia, transport zwłok, organizacja akcji ratowniczej, usługa świadczona przez Centrum Pomocy przez 24 godz.) do wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 10. Organizacja podróży i podróż osoby bliskiej (zgodnie z limitami OWU) lub osoby zastępującej w wykonywaniu obowiązków służbowych (zgodnie z limitami z OWU);
 11. Inne niewymienione powyżej, gwarantowane przez OWU (limity w wysokościach OWU).


W ramach Kosztów Leczenia (KL) ubezpieczyciel pokrywa następujące rodzaje świadczeń:

 1. konsultacje medyczne,
 2. pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
 3. zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
 4. badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
 5. koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu,
 6. transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
 7. transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia – decyzja należy do kompetencji Wykonawcy,
 8. transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
 9. transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony – wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową – zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty kremacji oraz transportu zwłok, lub urny z prochami do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny lub urny,
 10. transport ubezpieczonego do RP:
 • jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP.