Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2004

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

· II roku studiów pierwszego stopnia,

· I roku studiów drugiego stopnia,

· II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany w roku akademickim 2017/2018

1 osoba na pierwszy semestr roku akademickiego 

Kalendarz akademicki PUC

Semestr 1: marzec-lipiec  Semestr 2: sierpień-grudzień

Dziedziny współpracy:

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • Pontificia Universidad Catolica de Chile zwalnia z czesnego
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy
 • przyznaje jedną dietę dojazdową.
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

 

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Chile.

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez PUC

 • formularz aplikacyjny podpisany przez uczestnika oraz koordynatora wymiany w UJ
 • transkrypt ocen w języku angielskim
 • list nominacyjny przygotowany przez pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej
 • certyfikat językowy z języka hiszpańskiego (Spanish Proficiency Certificate)

 

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

       Transktypt studiów przesyła do DWM UJ PUC.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15