Kobe University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2013

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

· II roku studiów pierwszego stopnia,

· I roku studiów drugiego stopnia,

· II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

· I-III roku studiów trzeciego stopnia

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

Limit wymiany: 6 semestrów

 • 6 osób po jednym semestrze
 • 3 osoby na rok
 • kombinacja powyższych możliwości

Limit wymiany studentów wynikający z umowy Wydziału Filozoficznego zawiera się w limicie wymiany określonym w umowie ogólnouczelnianej. Wydział Filozoficzny ma zagwarantowane 3 semestry. W przypadku niewykorzystania tych miejsc przez Wydział Filozoficzny limit automatycznie oferowane są innym studentom UJ.

 

Kalendarz akademicki Kobe University

Semestr 1: październik - marzec   Semestr 2: kwiecień - wrzesień

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • Uniwersytet w Kobe zwalnia z czesnego studentów uczęszczających na regularne zajęcia
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
 • Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Japonii

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studentadoktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione zs strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego (wystawione w jęz. angielskim),
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim - zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez KU 

 • Exchange Student Application Form
 • Transkrypt ocen ze studiów
 • Application for Certificate of Eligibility (COE)
 • Kopia paszportu
 • Aktualny stan konta bankowego poświadczający posiadanie wystarczających środków utrzymania na okres studiów w Japonii (1 200 000 yenów na rok studiów w Japonii w przypadku utrzymujących się samodzielnie studentów i ostatni wyciąg z konta bankowego
 • lub
 • zaświadczenie o rocznych dochodach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu osoby wspierającej finansowo studenta (w przypadku, gdy student jest wspierany finansowo przez rodzica lub inna osobę)
 • cyfrowe zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 40mmx30mm
 • dodatkowo zaświadczenie o znajomości języka japońskiego

 

Jeśli wymieniony wśród dokumentów Financial Statement został wydany w języku polskim, należy samodzielnie przetłumaczyć go na język angielski. Nie ma potrzeby tłumaczenia przysięgłego.

Dokument Application for Certificate of Eligibility (COE) należy złożyć w wersji drukowanej, jak i w formie pliku excel. Plik należy przesłać na adres mailowy adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

W ciągu 14 dni po powrocie uczestni wymianyzobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • Transktypt studiów do DWM UJ przesyła Kobe University.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Zobacz również

Informacje

Kobe University

 

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15