University of Melbourne (UofM)

Rok podpisania porozumienia:

 • Porozumienie ogólnouczelniane: 2007
 • Aneks dot. wymiany studentów i doktorantów: 2010

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ (undergraduate and graduate students), którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia.

* studenci prawa: wyłącznie podania studentów IV roku i doktorantów.

Doktoranci mogą wyjechać na 1 semestr w charakterze graduate research student. Ubiegając się o taki wyjazd doktorant powinien:

 • znaleźć opiekuna naukowego w instytucji partnerskiej,
 • przedstawić opinię podpisaną zarówno przez promotora w UJ jak i opiekuna naukowego w UofM, która wskazuje na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na UofM,
 • zaplanować czas trwania badań w ramach wymiany na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Limit wymiany w roku akademickim

1 student – cały rok akademicki lub 2 studentów – po 1 semestrze

Kalendarz akademicki UofM

Semestr 1: luty-lipiec 
Semestr 2: lipiec-grudzień

Limit wymiany w roku akad. 2017/2018: 1 doktorant i 1 student na semestr 1 (luty-lipiec 2018).

Dziedziny współpracy:

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • Uniwersytet w Melbourne zwalnia z czesnego
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

 

 • Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Melbourne, m. in.:
 • ubezpieczenie australijskie
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • wydatki osobiste

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studentadoktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione zs strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez UofM

 • transkrypt ocen w języku angielskim,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 • certyfikat językowy TOEFL lub IELTS (UofM uznaje też Cambridge Certificate of Proficiency in English, wydany nie wcześniej niz 2 lata przed terminem aplikacji na tę uczelnię),

At UofM the English Language Requirements are available here
For details look here

For reference, contact Melbourne Global Mobility, who take care of Study Abroad and Exchange at the University of Melbourne and can assist with any further enquiries.
 

 • plan studiów,
 • inne dokumenty wymagane przez poszczególne wydziały.

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe,
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty,
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 •  

      Transktypt studiów do DWM UJ przesyła University of Melbourne.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15