Minzu University of China (MUC), Pekin

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2009

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

· II roku studiów pierwszego stopnia,

· I roku studiów drugiego stopnia,

· II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,

· I-III roku studiów trzeciego stopnia.

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany w roku akademickim 2017/2018

8 semestrów

· 8 osób na jeden semestr lub

· 4 osoby na cały rok akademicki lub

· dowolna kombinacja powyższego

 

Kalendarz akademicki MUC

Semestr 1: sierpień-styczeń  Semestr 2: luty - czerwiec

Dziedziny współpracy

 Nauki humanistyczne i społeczne, zwłaszcza język i kultura chińska, filozofia, antropologia.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • MUC zwalnia z czesnego studentów uczęszczających na regularne zajęcia lub studiujących indywidualnie pod opieką naukową.
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą,
 • koszty wizy + koszty karty pobytu (przy otrzymaniu wizy studenckiej JW202)
 • przyznaje jedną dietę dojazdową.
  zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

 • *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
   
Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem.

Dodatkowe informacje

     Wiza: są 2 rodzaje wiz dla studentów:

· wiza służbowa (F) – do 6 miesięcy (zazwyczaj jednokrotny wjazd na teren Chin)

· wiza studencka (X) – powyżej 6 miesięcy. W ciągu pierwszego miesiąca pobytu należy wyrobić kartę pobytu za dodatkową opłatą 400 CNY

       Badania lekarskie są ważne 6 miesięcy. Zaraz po upływie tego terminu należy powtórzyć badania w Pekinie są konieczne do uzyskania/przedłużenia wizy.

       Ubezpieczenie:
Przy rejestracji należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie

       Podręczniki:
Osoby uczestniczące w kursach j. chińskiego muszą kupić podręczniki

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studentadoktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione zs strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez MUC

Aplication Form MUC (nie trzeba wypełniać punktu "Person to act on your behalf in China")

Curriculum vitae w języku angielskim

 • transkrypt ocen w języku angielskim
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • zaświadczenie o znajomości języka chińskiego
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego.
 • plan studiów
 • list motywacyjny z informacją o planach dotyczących tego, co student chciałby studiować w MUC. Dokument w języku angielskim.
 • inne dokumenty wymagane przez poszczególne wydziały

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • Transktypt studiów do DWM UJ przesyła Minzu University of China.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.
 

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15