National University of Singapore

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2006 (przedłużenie w 2015 r.)

Porozumienie o wymianie studentów (Student Exchange Program - SEP): 2007

Wymiana studentów:

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

·  II roku studiów pierwszego stopnia,

·  I roku studiów drugiego stopnia,

·  II-IV roku jednolitych studiów magisterskich.

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

4 semestry: 2 studentów - cały rok akademicki lub 2 studentów - po 1 semestrze i 1 student na rok akademicki, lub 4 studentów - po 1 semestrze

W roku 2017/2018 limit wymiany wynosi 2 studentów na cały rok akademicki (sierpień 2017 - maj 2018)

Kalendarz akademicki University od Singapore:

Semestr 1: 7 sierpnia 2017 - 9 grudnia 2017  
Semestr 2: 15 stycznia 2018 - 12 maja 2018

Dwa miejsca (wyjazdy semestralne) są do wykorzystania w semestrze wiosennym, a dwa w semestrze zimowym.

Na wymianę nie można wyjechać w trakcie ostatniego semestru studiów. O wyjazd mogą się starać studenci spełniający warunek dotyczący ocen: no single grade below 'C' for courses related to major of studies.

Wymiana nie obejmuje praktyk ani badań. 

 

Informacja dla studentów prawa

Studenci prawa UJ mogą starać się o wyjazd do NUS po spełnieniu wszystkich wymogów wymienionych na niniejszej stronie. Ponadto:

W ramach ogólnego limitu wymiany otrzymują jedno miejsce (semestr)*. NUS informuje: UJ can send one Law major student to NUS in semester 2 of AY 2017/18. Please take note that the Law student needs to submit the relevant supporting documents to show English proficiency if he/she wishes to take Law modules at NUS.

Studentów prawa obowiązują wymagania językowe: UJ Law students need to submit valid TOEFL or IELTS certificate with the respective minimum scores if the wish to read Law modules while on exchange at NUS:

 • a. IELTS score of at least 6.5
 • b. TOEFL score of at least:
  • 600 for the paper-based test
  • 250 for the computer-based test
  • 100 for the internet based test

*Liczba miejsc dla studentów prawa UJ będzie będzie ustalana co roku.

 

Stypendium DUO

Studenci uczestniczący w wymianie mogą starać się o stypendium DUO - Singapore Exchange Fellowship (for Incoming Students), jednak nie w każdym semestrze jest ono dostępne. Warto w tej sprawie skontaktować się przed wyjazdem z koordynatorem wymiany w NUS. Sczegóły można znaleźć tutaj.

Otrzymanie stypendium DUO nie jest gwarantowane. DWM na żadnym etapie nie uczestniczy w staraniach o stypendium DUO.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Wymagania językowe

Językiem wykładowym w NUS jest język angielski. NUS wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 dla wszystkich studentów z wyjątkiem studentów prawa, którzy muszą przedstawić certyfikat TOEFL lub IELTS.

Warunki finansowe

 • National University of Singapure zwalnia z czesnego
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
 • Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Singapurze. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 • proponowany plan zajęć (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego (wystawione w jęz. angielskim),
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim - zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez NUS 

 • Application Form z dołączonym zdjęciem
 • transkrypty ze wszystkich lat studiów (ukończonych i bieżących) zawierające skalę ocen, podpisane i opieczętowane (nie fotokopie), w języku angielskim. W transkrypcie kierunku głównego nie może figurować ani jeden niezaliczony przedmiot.
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • certyfikat językowy TOEFL lub IELTS dla studentów prawa

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować w UofM, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

National University of Singapore Infor Sheet 2017/2018

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • Transktypt studiów do DWM UJ przesyła National University of SingaporeDWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15