University of Tsukuba

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2013

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

· II roku studiów pierwszego stopnia,

· I roku studiów drugiego stopnia,

· II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Pierwszeństwo mają studenci Zakładu Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki UJ.

Roczny limit wymiany w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

Limit wymiany: 10 semestrów

 • Studenci japonistyki będą studiowali w Tsukubie przez 2 semestry w roku 2018/2019 (konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2017)
 • Studenci innych dyscyplin mogą wyjechać na 1 lub 2 semestry

 

6 spośród 10 semestrów jest zarezerwowanych dla studentów Zakładu Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki UJ. Jeśli Zakład Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki UJ nominuje mniejsza liczbę studentów, niewykorzystane semestry mogą zostać rozdysponowane wśród pozostałych studentów UJ. 

Kalendarz akademicki:

semestr zimowy: kwiecień-sierpień; semestr letni: październik-marzec

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • Uniwersytet w Tsukubie zwalnia z czesnego
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

 

 • Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Japonii. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studentadoktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione zs strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego (wystawione w jęz. angielskim),
 • zaświadczenia o zaawansowanym poziomie znajomości języka:
 • angielskiego:
  TOEFL - IBT 71 (CBT 197, PBT530), IELTS - 6.0, Cambridge CAE - C oraz Cambridge CPE - C.
  japońskiego:
  Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 lub N2.

 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim - zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji, 
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).
 • Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez UofT
 • Application Package Cover Sheet oraz Checklist
 • Application for Exchange Student/Exchange Research Student at the University of Tsukuba
 • Pisemna prośba o przyjęcie na studia w ramach wymiany skierowana do Prezydenta University of Tsukuba
 • Transkrypt ocen ze Studiów
 • Application for Certificate of Eligibility 
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem i ewentualnie strony z pieczęciami japońskiej służby granicznej)
 • Wyciąg z konta bankowego poświadczający posiadanie wystarczających środków utrzymania na okres studiów w Japonii (w przypadku utrzymujących się samodzielnie studentów)
  i/lub
  Wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu osoby wspierającej finansowo studenta (w przypadku, gdy student jest wspierany finansowo przez rodzica lub inna osobę)
 •  
 • Dokument poświadczający, że student otrzymuje w swoim kraju stypendium.
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 40mmx30mm (Jedno powinno zostać dołączone do wniosku Application for Exchange Student, drugie przesłane z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 30mm x 24mm (do przesłania z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).
 •  

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

 

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 •  
 • Transktypt studiów do DWM UJ przesyła University of Tsukuba.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Zobacz również

Informacje
mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15