Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagania do konkursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka i Australia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:

Doktoranci, w zależności od uczelni partnerskiej, mogą być traktowani jako studenci lub pracownicy naukowi. Informacje tę należy sprawdzić w ogłoszeniu.

WYJAZDY STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

Osoby które mogą ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej to studenci:

- II roku studiów pierwszego stopnia,

- I roku studiów drugiego stopnia,

- II - IV roku jednolitych studiów magisterskich

oraz I-III roku studiów trzeciego stopnia.

Dokumenty wymagane przez UJ od studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd są wskazane w pliku „Aplikacja studenta/doktoranta* na wyjazd w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych”.

Dodatkowo należy złożyć dokumenty wymagane przez uczelnie partnerskie.

Wykaz wszystkich dodatkowych dokumentów obowiązujących do danego konkursu i danej uczelni zostanie podany w ogłoszeniu.

---------------------------

Konkurs na wymianę bilateralną podzielony jest na dwa etapy.

Etap pierwszy: ocena kandydatów przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.

Etap drugi: akceptacja kandydata przez uczelnię partnerską.

UWAGA: kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną uczelnię o dostarczanie dodatkowych dokumentów. Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału w konkursie.

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW: uniwersytety partnerskie zwalniają z opłaty czesnego. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe stypendia lub pokrywają koszty zakwaterowania.

Uniwersytet Jagielloński:

- pokrywa koszty podróży klasą ekonomiczną w obie strony;

- pokrywa koszty wizy (jeśli jest wymagana);

- przyznaje jedną dietę dojazdową (według stawek ministerialnych do danego kraju);

- zapewnia ubezpieczenie podróżne.

Uczestnicy wymiany pokrywają pozostałe koszty związane z pobytem w uczelni partnerskiej.

PRZYJAZDY STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

Studenci/Doktoranci, którzy chcą przyjechać na Uniwersytet Jagielloński w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Pracownicy ubiegający się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej składają w DWM:

1. Zgłoszenie na wymianę bilateralną zawierające deklarację środków jednostki w tej samej ilości dni, co wnioskowany wyjazd kandydata do uczelni partnerskiej. Deklarację tę podpisuje bezpośredni dysponent środków oraz Dziekan Wydziału.
W przypadku pracowników przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni, deklaracja obejmuje tylko 30 dni.
W przypadku doktorantów udających się do USA – przy wyjazdach dłuższych niż 15 dni, deklaracja obejmuje tylko 5 dni.

2. Liczbę dni wyjazdu przelicza się na tzw. osobodni (jeden osobodzień wynosi 200 zł). Kwotą tą obciążana jest jednostka macierzysta pracownika/doktoranta po zrealizowaniu wyjazdu do uczelni partnerskiej w grudniu w roku, kiedy wyjazd zakończył się. Zadeklarowane środki (osobodni) tworzą  pulę, z której pokrywane są koszty pobytu gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ z uczelni partnerskich w ramach wymiany bilateralnej.

3. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń w DWM, Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej kwalifikuje kandydatów na wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej.

4. Realizacja wyjazdu jest możliwa po otrzymaniu z uczelni partnerskiej potwierdzenia przyjęcia pracownika/doktoranta UJ.

PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW

Pracownicy, którzy chcą przyjechać do Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE