Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagania do konkursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka i Australia):

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:

Doktoranci, w zależności od uczelni partnerskiej, mogą być traktowani jako studenci lub pracownicy naukowi. Informacje tę należy sprawdzić w ogłoszeniu.

WYJAZDY STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na: 

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II - IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • oraz I-III roku studiów trzeciego stopnia
 • mają średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK NIEZBĘDNY 
 • posiadają znajomości języka wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka).

Dokumenty wymagane przez UJ od studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd są wskazane w pliku Aplikacja studenta/doktoranta* na wyjazd w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych.

Dodatkowo należy złożyć dokumenty wymagane przez uczelnie partnerskie.

Wykaz wszystkich dodatkowych dokumentów obowiązujących do danego konkursu i danej uczelni zostanie podany w ogłoszeniu.

---------------------------

Konkurs na wymianę bilateralną podzielony jest na dwa etapy.

 • Etap pierwszy: ocena kandydatów przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.
 • Etap drugi: akceptacja kandydata przez uczelnię partnerską.

UWAGA: kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną uczelnię o dostarczanie dodatkowych dokumentów. Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału w konkursie.

Warunki finansowe

 1. Osoby zakwalifikowane na wymianę są zwolnieni z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe stypendia lub pokrywają koszty zakwaterowania.
 2. UJ pokrywa: 
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą; 
 • koszty wizy (jeśli jest wymagana); 
 • przyznaje jedną dietę dojazdową (według stawek ministerialnych do danego kraju);
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa*. 
  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo. 

Pozostałe koszty związane z wyjazdem leżą w gestii studenta. 

 

PRZYJAZDY STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

Studenci/Doktoranci, którzy chcą przyjechać na Uniwersytet Jagielloński w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Pracownicy ubiegający się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej składają w DWM:

 1. Zgłoszenie na wymianę bilateralną zawierające deklarację środków jednostki w tej samej ilości dni, co wnioskowany wyjazd kandydata do uczelni partnerskiej. Deklarację tę podpisuje bezpośredni dysponent środków oraz Dziekan Wydziału.
 2. W przypadku pracowników przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni, deklaracja obejmuje tylko 30 dni. W przypadku doktorantów udających się do USA – przy wyjazdach dłuższych niż 15 dni, deklaracja obejmuje tylko 5 dni.
 3. Liczbę dni wyjazdu przelicza się na tzw. osobodni (jeden osobodzień wynosi 200 zł). Kwotą tą obciążana jest jednostka macierzysta pracownika/doktoranta po zrealizowaniu wyjazdu do uczelni partnerskiej w grudniu w roku, kiedy wyjazd zakończył się. Zadeklarowane środki (osobodni) tworzą  pulę, z której pokrywane są koszty pobytu gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ z uczelni partnerskich w ramach wymiany bilateralnej.
 4. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń w DWM, Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej kwalifikuje kandydatów na wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej.
 5. Realizacja wyjazdu jest możliwa po otrzymaniu z uczelni partnerskiej potwierdzenia przyjęcia pracownika/doktoranta UJ.

PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW

Pracownicy, którzy chcą przyjechać do Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach wymiany bilateralnej muszą być nominowani przez Dział Współpracy Międzynarodowej swojej uczelni macierzystej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE