Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje europejskie:

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl 

Kraje azjatyckie:

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne – DWM, Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

Wymiana bilateralna pracowników i doktorantów UJ to wymiana przewidziana i realizowana na zasadach wzajemności w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz instytutowym. Pracownicy kierowani są na wyjazdy krótkoterminowe i długoterminowe za granicę w celach naukowych lub dydaktycznych (prowadzenie zajęć); doktoranci na wyjazdy krótkoterminowe tylko w celach naukowych.

Dział Współpracy Międzynarodowej, Sekcja ds. współpracy międzynarodowej, koordynuje i obsługuje stronę administracyjno-finansową wymiany pracowników i doktorantów z uczelniami partnerskimi w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego oraz prowadzi elektroniczną bazę wszystkich porozumień bilateralnych. Poszczególne porozumienia określają roczne limity wyjazdów, ich długość i charakter oraz dziedziny wymiany.

Wymiana bilateralna obejmuje wyjazdy krótkoterminowe (do 60 dni) i wyjazdy długoterminowe (do jednego roku) w celach naukowych lub dydaktycznych (prowadzenie zajęć) zgodnie z zapisami poszczególnych porozumień bilateralnych.

Cel wyjazdów krótkoterminowych

Cel wyjazdów krótkoterminowych: badania naukowe, kwerenda, konsultacje, nawiązanie współpracy, przygotowanie nowego projektu/programu, udział w konferencji/seminarium/szkole letniej, wygłoszenie wykładu/cyklu wykładów, prowadzenie zajęć dydaktycznych, badania terenowe, itp.

Cel wyjazdów długoterminowych

Cel wyjazdów długoterminowych pracowników i doktorantów został szczegółowo określony przez poszczególne uczelnie partnerskie.

Formy finansowania wyjazdów pracowników i doktorantów UJ w ramach porozumień bilateralnych

Uczelnie europejskie

1. W przypadku uczelni partnerskich, które pokrywają pracownikom i doktorantom UJ koszty pobytu (bezpłatne zakwaterowanie i diety lub dzienną stawkę ryczałtową na pobyt), Uniwersytet Jagielloński pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie „Wniosku wyjazdowego”, a jednostki macierzyste mogą pokryć koszty podróży i przyznać jedną dietę dojazdową lub inne świadczenia płatne z różnych źródeł.

2. W przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają pracownikom i doktorantom UJ tylko bezpłatne zakwaterowanie, Uniwersytet Jagielloński pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie „Wniosku wyjazdowego”, DWM wypłaca diety w wysokości 20 EUR, jednostki macierzyste mogą pokryć koszty podróży i przyznać jedną dietę dojazdową oraz ewentualnie pokryć różnicę między dietą przyznaną przez DWM a stawką na dany kraj wynikającą z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

3. W przypadku uczelni partnerskich, które nie pokrywają pracownikom i doktorantom UJ kosztów pobytu, Uniwersytet Jagielloński pokrywa koszty ubezpieczenia na podstawie „Wniosku wyjazdowego”, a DWM wypłaca dzienną stawkę ryczałtową na pobyt: pracownikom – 80 EUR, doktorantom – 50 EUR. Jednostki macierzyste mogą pokryć koszty podróży i przyznać jedną dietę dojazdową.

Uczelnie pozaeuropejskie

W przypadku wyjazdów do uczelni pozaeuropejskich pracownikom zatrudnionym w UJ w ramach stosunku pracy uczelnia zapewnia podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosku wyjazdowego.

Osoby korzystające z wyjazdu, wykonujące usługi w UJ na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia.

Jednostka macierzysta może pokryć koszty podróży i przyznać jedną dietę dojazdową lub inne świadczenia.

We wszystkich przypadkach

We wszystkich przypadkach:

- wyjazd jest możliwy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z uczelni partnerskiej,

- uczestnicy wymiany dokonują rezerwacji biletów wyłącznie w firmie wyłonionej w drodze przetargu ogłaszanego przez UJ, jeśli ich podróż jest finansowana ze środków jednostki macierzystej,

- uczestnicy wymiany są ubezpieczani (koszty leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych) w firmie wyłonionej w drodze przetargu,

- uczestnicy wymiany bilateralnej składają formularz „Zgłoszenie na wymianę bilateralną” zawierający deklarację zarezerwowania środków jednostki (podpisaną przez dysponenta środków/kierownika jednostki oraz dziekana wydziału) zgodnych z liczbą wnioskowanych dni. W przypadku pracowników przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni deklaruje się tylko 30 dni; w przypadku doktorantów udających się do uczelni amerykańskich i do Wiednia przy wyjazdach dłuższych niż 15 dni deklaruje się tylko 5 dni,

- uczestnicy wymiany powinni wskazać jednostkę oraz partnera/partnerów na uczelni przyjmującej (niektóre uczelnie wymagają wcześniejszego nawiązanie kontaktu z partnerami i wstępnego potwierdzenia przyjęcia),

- koszt jednego osobodnia wynosi obecnie 200 zł. DWM wysyła do jednostki deklarującej zarezerwowanie środków notę obciążeniową za zrealizowane wyjazdy pracowników/doktorantów pod koniec grudnia,

- osoby, które rezygnują z przyznanych im wyjazdów, zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym DWM – nie ma możliwości przesuwania wyjazdów na następny rok,

- minimum 10 dni przed planowanym wyjazdem uczestnicy wymiany bilateralnej winni złożyć „Wniosek wyjazdowy” w DWM, Sekcja ds. wyjazdów, Czapskich 4, pok. 11.

Do złożenia wniosku wyjazdowego przed podróżą zagraniczną zobowiązani są pracownicy, doktoranci, studenci UJ oraz wykonawcy/uczestnicy w projektach i osoby spoza UJ będące stroną umowy cywilnoprawnej.

Krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości ubiegania się o krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej.

Wyjazdy dotyczą uczelni w: Salzburgu, Wiedniu, Sofii, Wielkim Tyrnowie, Zagrzebiu, Berlinie, Bochum, Bratysłąwie, Erlangen, Heidelbergu, Getyndze, Kolonii, Lipsku, Jenie, Frankfurcie „Viadrina”, Sankt Petersburgu, Lwowie, Iwano Frankiwsku, Kijowie, Budapeszcie i Peczu.

Cel wyjazdów krótkoterminowych doktorantów: badania naukowe, kwerenda, konsultacje, nawiązanie współpracy, udział w konferencji/seminarium, wygłoszenie wykładu, badania terenowe, szkolenie.

O wyjazdy mogą ubiegać się uczestnicy I-IV roku stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) – bez Collegium Medicum. Poszczególne ogłaszane konkursy mogą uwzględniać różne grupy uczestników wymiany.

Ubiegający się o dofinansowanie winni złożyć następujące dokumenty:

  1. formularze: Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną  oraz Program roboczy (formularze poniżej)
  2. list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię,
  3. opinię opiekuna/promotora, która winna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
  4. kserokopie dyplomów ukończonych studiów, suplement dyplomu magisterskiego (z informacją o średniej uzyskanej w trakcie studiów magisterskich),
  5. potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach naukowych i jednostkach macierzystych czy Towarzystwie Doktorantów – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. instytucji,
  6. inne dokumenty wymagane przez uczelnie partnerskie.

Formularz Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną powinien być podpisany przez doktoranta oraz przez Dziekana.

Zasady rozpatrywania wniosków na wyjazdy krótkoterminowe:

Dokumenty aplikacyjne rozpatrywane są przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy prorektor UJ ds. dydaktyki. W skład komisji wchodzą: 2 prorektorzy, 3 dziekani/prodziekani, przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów i przedstawiciel Samorządu Studentów. Sekretarzem Zespołu jest przedstawiciel DWM.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest miejsce na liście rankingowej.

Ranking kandydatów na wyjazd ustalany jest na podstawie następujących kryteriów:

  •  ocena na dyplomie magisterskim (maks. 5 pkt),
  •  średnia ze studiów magisterskich (maks. 5 pkt),
  •  uzasadnienie celu wyjazdu (maks. 5 pkt),
  •  aktywność w pracach badawczych, publikacje, zaangażowanie w kołach naukowych czy organizacjach doktoranckich/studenckich, udział w konferencjach (maks. 5 pkt).

Formularze Programów roboczych (w formularzach należy podać adres mailowy w domenie uj.edu.pl):

Austria - Salzburg

Austria - Wiedeń

Niemcy

Padwa, Włochy

Sankt Petersburg, Rosja

Rosja

Ukraina

Inne kraje europejskie