Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

USA

USA

University of Rochester, Rochester, NY

University at Buffalo, The State University of New York

University of Washington, Seattle

Indiana University, Bloomington

Utica College

University of Rochester, Rochester, NY

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1995

Aneks dot. wymiany studentów: 2011

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Studenci, którzy uzyskali już tytuł licencjata lub magistra z dowolnego kierunku nie mogą się ubiegać o wyjazd do University of Rochester w ramach tej umowy.

Oferta wyjazdów skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

 • 2 osoby na rok lub
 • 1 osoba na rok i 2 osoby na 1 semestr lub
 • 4 osoby na 1 semestr

Kalendarz aademicki University of Rochester

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej

Warunki finansowe

University of Rochester zwalnia z czesnego

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
  CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
  opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
  średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
  kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
  zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
  potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim - zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez University of Rochester

Wymagania językowe - University of Rochester

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 • W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe,
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty,
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

      Transktypt studiów do DWM UJ przesyła University of Rochester. DWM powiadomi studentów e-mailem o możliwości odebrania transkryptu.

University of Rochester

University at Buffalo, The State University of New York

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1991

Przedłużenie: 2001 oraz 2011

Limit wymiany

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Obowiązki pracownika

 • wygłoszenie 1-2 wykładów publicznych (nieodpłatnie),
 • pokrycie kosztów wizy i różnicy kosztów biletu lotniczego (jeśli koszt biletu przekroczy 500$).

Warunki finansowe

Doktoranci: 

 • Uniwersytet w Buffalo zwalnia z czesnego, wypłaca stypendium w wys. 200 USD na tydzień i zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters.

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Inne koszty związne z pobytem w USA leżą po stronie uczestnika wymiany

Pracownicy: 

Uniwersytet w Buffalo zapewnia:

 • stypendium w wys. 200 USD na tydzień,
 • bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters,
 • dostęp do bibliotek i laboratoriów,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • refundację kosztów biletu lotniczego do kwoty 500$.

Dofinansowanie podlega rozliczeniu w Buffalo.*

* It is my sincere wish that this money be used to bring young Jagiellonian University scholars to the State University of New York at Buffalo to enhance their scholarship and to meet other professionals in their field of study. It would be ideal if these scholars could be people who have not yet earned their habilitation degree and not traveled abroad extensively and/or recently. As you know, I feel a deep commitment to this program and personally enjoy being an unofficial host to the scholars while they are in Buffalo. - Kathy Kubala

UJ zapewnia:

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,

 • koszty podróży, wizy oraz diety dojazdowej mogą zostać pokryte ze środków jednostki macierzystej pracownika 

Wymagane dokumenty

DOKTORANCI:

Dokumenty potrzebne:

 • Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • proponowany plan badań - Visiting Scholar Application
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim), 
 • certyfikaty znajomości/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej C1 (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim).

PRACOWNICY: 

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • DOKTORANT pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty wizy przelewem na konto doktoranta.
 • DOKTORANT w tygodniu poprzedzającym wyjazd pobiera z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych zlecenie wypłaty do Banku Pekao SA na jedną dietę dojazdową.

Po powrocie:

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w DWM, Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

karty pokładowe

DOKTORANCI: kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty

DOKTORANCI: rozliczenie merytoryczne (zaliczenie kursów) należy dokonać w macierzystej jednostce UJ. 

DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

University at Buffalo przesyła transktypt studiów do DWM, który powiadamia o tym doktorantów e-mailem.

University at Buffalo

University of Washington, Seattle

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2004 

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia.

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

3 kwartały(3 kwartały studiów = 1 rok akademicki w UJ): 

 • 3 os. x 1 kwartał lub
 • 2 os. x 1 kwartał + 1 os. x 1 kwartał lub
 • 1 os. x 3 kwartały


Można brać pod uwagę tylko kwartał jesienny, zimowy i wiosenny. Wymiana nie dotyczy kwartału letniego.

Kalendarz akademicki University of Washington 

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Warunki finansowe

University of Washington zwalnia z czesnego (może jednak obciążyć studenta opłatami za kursy, które są płatne także dla studentów UoW i które nie są wliczone do kwoty czesnego np.: praca w laboratorium, badania terenowe, zajęcia studyjne).

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Seattle. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez University of Washington - undergraduate oraz graduate

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 • W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymian zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

      Transktypt studiów do DWM UJ przesyła University of Washington.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

University of Washington, Seattle

Indiana University, Bloomington

Od roku akademickiego 2019/20 (do odwołania) nie ma możliwości wyjazdu do Indiana University. Limit wymiany doktorantów i młodych pracowników naukowych został wyczerpany.

 

Utica College

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Oferta wyjazdów skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

1 student na cały rok akademicki lub 2 studentów na 1 semestr

Kalendarz akademicki w Utica College

Warunki finansowe

Utica College zwalnia z czesnego (może jednak obciążyć studenta opłatami za kursy, które są płatne także dla studentów UC i które nie są wliczone do kwoty czesnego np.: praca w laboratorium, badania terenowe, zajęcia studyjne).

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez Utica College.

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 • W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymian zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe,
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty,
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

      Transktypt studiów do DWM UJ przesyła Utica College.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Utica College