Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Peru

Peru

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2004

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ , którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Oferta wyjazdów skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

4 semestry

 • 4 osoby na semestr lub
  2 osoby na rok lub
  2 osoby na semestr i 1 na cały rok akademicki

Wyjazdy muszą być rozłożone równo na oba semestry.

Kalendarz akademicki Pontificia Universidad Catolica del Peru:
Semestr 1: marzec – lipiec   Semestr 2: sierpień – grudzień

Dziedziny współpracy:

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej. 

Warunki finansowe

Uniwersytet w Peru zwalnia z czesnego

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Peru. 

Wymagania językowe

PUCP oferuje kursy wyłącznie w języku hiszpańskim. Od kandydata wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym lub średniozaawansowanym.

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
  CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
  opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
  średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
  kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy,
  zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
  potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

​Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez PUCP

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 • W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 • karty pokładowe
 • kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 • rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 

Transktypt studiów do DWM UJ przesyła PUCP. DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima

Relacja Magdaleny Surówki, studentki ekonomii międzynarodowej. Jesień 2012

Relacja Aleksandry Kamińskiej, studentki filologii romańskiej, jesień 2012