Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chile

Chile

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)

Universidad de Concepción

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2004

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

1 osoba na pierwszy semestr roku akademickiego 

Kalendarz akademicki PUC

Semestr 1: marzec-lipiec  Semestr 2: sierpień-grudzień

Dziedziny współpracy:

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Warunki finansowe

Pontificia Universidad Catolica de Chile zwalnia z czesnego.

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy
 • przyznaje jedną dietę dojazdową.
  zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Chile.

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
  CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
  opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
  średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
  kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy,
  zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
  certyfikat językowy z języka hiszpańskiego (Spanish Proficiency Certificate)
  potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez PUC,których lista zostanie podana po zakwalifikowaniu sie na wyjazd:

 • formularz aplikacyjny podpisany przez uczestnika oraz koordynatora wymiany w UJ,
 • transkrypt ocen w języku angielskim,
 • list nominacyjny przygotowany przez pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej.

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 •      Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 •      Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 •      Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 •      W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu

Transktypt studiów przesyła do DWM UJ PUC.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)

Universidad de Concepción

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2019

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 •  II roku studiów pierwszego stopnia,
 •  I roku studiów drugiego stopnia,
 •  II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 •  I-III roku studiów trzeciego stopnia.
Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

Roczny limit wymiany

2 osoby na rok lub 4 na okres 1. semestru

Kalendarz akademicki UdC

Semestr 1: marzec-lipiec  Semestr 2: sierpień-grudzień

Warunki finansowe

Universidad de Concepción zwalnia z czesnego.

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy
 • przyznaje jedną dietę dojazdową.
  zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Chile.

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
  CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
  opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
  średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
  kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy,
  zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
  certyfikat językowy z języka hiszpańskiego (Spanish Proficiency Certificate)
  potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji.

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez PUC,których lista zostanie podana po zakwalifikowaniu sie na wyjazd:

 • formularz aplikacyjny podpisany przez uczestnika oraz koordynatora wymiany w UJ,
 • transkrypt ocen w języku angielskim,
 • list nominacyjny przygotowany przez pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej.

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • Zgłoszenie studenta / doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
  CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
  opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
  średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
  kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy,
  zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
  certyfikat językowy z języka hiszpańskiego (Spanish Proficiency Certificate)
  potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
  kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez UdC, których lista zostanie podana po zakwalifikowaniu sie na wyjazd.

Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

 •      Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 •      Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 •      Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 •      W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu

Transktypt studiów przesyła do DWM UJ PUC.DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Universidad de Concepción