Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do zadań Sekcji ds. Partnerstw Międzynarodowych i Mobilności należy w szczególności

 1. wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 2. przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami
  i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 3. doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego 
 4. koordynacja uczestnictwa UJ w międzynarodowych sieciach współpracy: Coimbra Group, The Guild, Utrecht Network
 5. przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich
  na szkolenia i spotkania informacyjne
 6. prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej UJ
  z uczelniami zagranicznymi
 7. koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego
 8. obsługa administracyjna Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ
 9. koordynacja Programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) i prac Zespołu ds. SYLFF (Jagiellonian University SYLFF Steering Committee)
 10. obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych stypendystów (pracowników naukowych i doktorantów) Nagrody im. Lwa Sapiehy i Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz polskich stypendystów The Króliczewski Educational Fund
 11. obsługa administracyjna stypendystów UJ zgłaszanych do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 12. koordynacja wyjazdów lektorów języka polskiego do uczelni zagranicznych w ramach umów międzynarodowych
 13. koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ KA 103 i KA 107 oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów i przyjazdów pracowników UJ w ramach tego programu, w szczególności poprzez: 
  • współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  • organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników UJ,
  • obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  • przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników UJ,
  • współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  • sporządzanie raportów o mobilności pracowników UJ na potrzeby Programu Erasmus+,
  • obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników UJ,
  • organizowanie/współorganizowanie Erasmus Staff Training Week na UJ,
  • współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+;
 14. współpraca z jednostkami UJ w zakresie rankingów, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej;
 15. współpraca z jednostkami UJ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na szczeblu ogólnouczelnianym
 16. administrowanie stronami internatowymi działu
 17. ogłaszanie możliwości wyjazdów dla pracowników, doktorantów i studentów w ramach obsługiwanych programów (informacja o stypendiach, szkołach letnich, konferencjach i innych międzynarodowych imprezach naukowych)
 18. opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu

 

Do zadań Sekcji ds. Una Europa należy w szczególności

 1. wsparcie jednostek organizacyjnych UJ w działaniach podejmowanych w ramach współpracy z partnerami zrzeszonymi w Una Europa oraz w zakresie projektów realizowanych w ramach działalności Una Europa w Uniwersytecie Jagiellońskim
 2. wsparcie administracyjne jednostek organizacyjnych UJ zaangażowanych w realizację zadań w kluczowych obszarach tematycznych Una Europa
 3. współpraca z analogicznymi jednostkami administracyjnymi partnerów Una Europa oraz Biurem Una Europa
 4. ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa i Biurem Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa
 5. nadzór nad dokumentacją oraz przepływem informacji dotyczących projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych w ramach współpracy partnerów Una Europa
 6. prowadzenie działań związanych z mobilnością pracowników, studentów i doktorantów w ramach Una Europa, w tym pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu wyjazdów krajowych i zagranicznych uczestników wyjazdów
 7. prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uczelniach zrzeszonych w Una Europa dotyczących zadań podejmowanych w ramach Una Europa
 8. nadzór nad budżetem Una Europa w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym budżetem projektów realizowanych w ramach działalności Una Europa w Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji finansowo-rozliczeniowej

Do zadań Sekcji ds. Wyjazdów Zagranicznych należy w szczególności

obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJ, w tym m.in.:

 • współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
 • przyjmowanie od wszystkich jednostek UJ wniosków wyjazdowych i ich weryfikacja,
 • opracowywanie procedur wyjazdowych i rozliczeniowych,
 • udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę,
 • przygotowywanie zaliczek w celu podjęcia środków z banków,
 • prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami Kwestury w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych,
 • wydawanie ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne,
 • prowadzenie bazy ubezpieczeń wyjazdów,
 • przygotowywanie not obciążających wydziały UJ w związku z wyjazdami pracowników UJ na wymianę bilateralną,
 • rozliczanie zrealizowanych wyjazdów,
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej niezbędnej do wypłaty dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE