Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do zadań Sekcji ds. współpracy międzynarodowej należy w szczególności

 1. wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 2. przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami
  i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 3. doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego 
 4. koordynacja uczestnictwa UJ w międzynarodowych sieciach współpracy: Coimbra Group, The Guild, Utrecht Network, UNA Europa
 5. przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich
  na szkolenia i spotkania informacyjne
 6. wydawanie anglojęzycznego kwartalnika Newsletter
 7. prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej UJ
  z uczelniami zagranicznymi
 8. koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego
 9. obsługa administracyjna Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ
 10. koordynacja Programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) i prac Zespołu ds. SYLFF (Jagiellonian University SYLFF Steering Committee)
 11. obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych stypendystów (pracowników naukowych i doktorantów) Nagrody im. Lwa Sapiehy i Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz polskich stypendystów The Króliczewski Educational Fund
 12. obsługa administracyjna stypendystów UJ zgłaszanych do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 13. koordynacja wyjazdów lektorów języka polskiego do uczelni zagranicznych w ramach umów międzynarodowych
 14. koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ KA 103 i KA 107 oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów i przyjazdów pracowników UJ w ramach tego programu, w szczególności poprzez: 
  • współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  • organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników UJ,
  • obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  • przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników UJ,
  • współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  • sporządzanie raportów o mobilności pracowników UJ na potrzeby Programu Erasmus+,
  • obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników UJ,
  • organizowanie/współorganizowanie Erasmus Staff Training Week na UJ,
  • współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+;
 15. współpraca z jednostkami UJ w zakresie rankingów, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej;
 16. współpraca z jednostkami UJ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na szczeblu ogólnouczelnianym
 17. administrowanie stronami internatowymi działu
 18. ogłaszanie możliwości wyjazdów dla pracowników, doktorantów i studentów w ramach obsługiwanych programów (informacja o stypendiach, szkołach letnich, konferencjach i innych międzynarodowych imprezach naukowych)
 19. opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu

 

Do zadań Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych należy w szczególności

 1. obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJ, w tym m.in.:
  • współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  • przyjmowanie od wszystkich jednostek UJ wniosków wyjazdowych i ich weryfikacja,
  • opracowywanie procedur wyjazdowych i rozliczeniowych,
  • udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę,
  • przygotowywanie zaliczek w celu podjęcia środków z banków,
  • prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych,
  • współpraca z poszczególnymi jednostkami Kwestury i Działu Spraw Osobowych w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych,
  • wydawanie ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne,
  • prowadzenie bazy ubezpieczeń wyjazdów,
  • przygotowywanie not obciążających wydziały UJ w związku z wyjazdami pracowników UJ na wymianę bilateralną,
  • rozliczanie zrealizowanych wyjazdów,
  • przygotowywanie dokumentacji finansowej niezbędnej do wypłaty dofinansowania w ramach Programu Erasmus+;
 2. koordynacja współpracy z biurem podróży
 3. organizowanie przetargów na dostawcę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych
 4. bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lotniczymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE