Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Edukacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

 

„Projekt o numerze EOG/21/K2/W/0026 Komponent II, Mobilność w szkolnictwie wyższym PROGRAM EDUKACJA korzysta z dofinansowania o wartości 103 230,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem Projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a instytucjami partnerskimi w zakresie mobilności studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych UJ". 

 

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 • 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy EOG można znaleźć na stronie eeagrants.org

Priorytety Programu Edukacja

Obszary priorytetowe, wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Podstawowe dane

W Programie Edukacja przewidziano nabory wniosków w ramach 4 Komponentów:

I - Profesjonalny rozwój kadry

II - Mobilność w szkolnictwie wyższym

III - Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe

IV - Współpraca instytucjonalna

Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym

W ramach Programu Edukacja, Uniwersytet Jagielloński realizuje Projekt w „Komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym”. Projekt umożliwia finansowanie semestralnych wyjazdów polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców oraz przyjazdów studentów z Państw-Darczyńców do Polski. Finansowane są również mobilności nauczycieli akademickich między uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celu realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

Budżet pierwszego naboru wniosków

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach drugiego naboru wniosków wynosi:

14 381 096 EUR

Komponent I: 822 740 EUR

Komponent II: 1 371 178 EUR

Komponent III: 6 513 589 EUR

Komponent IV: 6 673 589 EUR

Uczestnicy Programu Edukacja

Polska oraz Państwa Darczyńcy: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

Narodowa Agencja

Rolę Operatora Programu Edukacja pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).