Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT

Barbara Chmielowska

tel. +48 12 663 3850

barbara.chmielowska@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4, pok. 13

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O PROJEKCIE

Podstawowe informacje

Coraz większa globalizacja oraz internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce i na świecie powoduje, że pracownicy administracji powinni być przygotowani do pracy w środowisku międzykulturowym. W tym celu kluczową rolę odgrywają nie tylko szkolenia z kompetencji językowych, ale również z tzw. kompetencji miękkich i warsztatów, które służą nabyciu praktycznych umiejętności międzykulturowych. Codzienna praca z naukowcami z całego świata wymusza na pracownikach administracji umiejętności współpracy, zdolności językowych dużej otwartości, zrozumienia danego kontekstu kulturowego i środowiskowego, oraz szybkich i odpowiednich reakcji na zgłaszane potrzeby, co niejednokrotnie wywołuje stresujące sytuacje. Pracownicy administracji obsługujący gości zagr. powinni rozwijać i wzmacniać umiejętności organizacyjne, zarządzania emocjami i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Kształtując postawy tolerancji i otwartości pracowników względem środowiska zróżnicowanego kulturowo, nie można pomijać również potrzeby rozwijania umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności. 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i potencjału uniwersytetu w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego kadrze zagranicznej, rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu oraz w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej przyjeżdżającej do UJ. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. Realizacja założonych celów polegać będzie na wsparciu pracowników administracji centralnej i wydziałowej, międzywydziałowej odpowiedzialnych za obsługę zagr. kadry akademickiej poprzez wzmocnienie (nabycie lub podniesienie) kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych oraz specjalistycznych. Przyczynią się również do wzrostu poziomu internacjonalizacji uczelni, co koresponduje z założeniami, jakie stawia UJ w swojej polityce rozwojowej oraz w strategii HR, dla naukowców. Materiały opracowane w ramach niniejszego projektu stanowić będą trwalszą wartość i rezultaty, które będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu. 

Grupa Docelowa

Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną pracownicy administracji centralnej, wydziałowej oraz jednostek międzywydziałowych zaangażowanych w obsługę kadry z zagranicy, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznych gości, naukowców mają intensywny i rozszerzony charakter, a zakres obowiązków jest w dużej mierze eksponowany na obsługę zagranicznych gości, delegacji, zagranicznej kadry akademickiej i którzy z własnej inicjatywy chcą zwiększyć kompetencje językowe, specjalistyczne, komunikacyjne, społeczne, międzykulturowe, a tym samym usprawnić swoją pracę, zredukować trudności wynikłe z niewystarczających kompetencji i wiedzy.

Zadania

Zadanie nr 1. Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Zadanie nr 2. Szkolenia specjalistyczne- warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne

Zadanie nr 3. Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

Zadanie nr 4. Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, specjalistyczne, językowe

Zadanie nr 5. Przygotowanie przewodnika dla zagranicznych gości —  Welcome Guide.

Zadanie nr 6. Przygotowanie angielskojęzycznej wersji platformy szkoleniowej oraz przewodnika z zakresu szkoleń BHP i PPOŻ. przewodników dla pracowników z zagranicy

Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisów internetowych/stron internetowych usprawniających proces obsługi pracowników z zagranicy

Zadanie nr 8. Przygotowanie angielskiej wersji językowej aktów wewnętrznych, zarządzeń procedur, norm zwyczajowych zw. z obsługą zagranicznej kadry

Okres realizacji

02.01.2019 - 30.09.2020

Wartość projektu

310 832 PLN

Źródła finansowania

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

OFERTA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW

Szkolenia Językowe

1. Przełamujące barierę komunikacyjną, proste tematy, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, maile, rozmowy tel. – ćwiczenia/ symulacje

  • 1 grupa/do 12 osób/90 godzin/ A1/A2,
  • 1 grupa/do 12 osób/90 godzin/ A2/B1

2. Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego dedykowane pracownikom posługującym się językiem angielskim na poziomie B2/B2+/C1, których obowiązki w obszarze obsługi zagr. kadry akademickiej mają rozszerzony charakter. Zajęcia mają rozszerzyć kompetencje w następujących obszarach:

  • przygotowanie prezentacji w języku angielskim Successful Presentations
  • udoskonalenie pisania w języku angielskim maili i oficjalnych listów.
  • Language of International Relations – poszerzenie słownictwa z zakresu stosunków międzynarodowych,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne,
  • rozwój umiejętności rozumienia nagrań pochodzących z anglojęzycznych mediów,
  • sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

1 grupa/ do 12 osób/ 90 godzin

1 grupa/ do 12 osób/ 90 godzin

Szkolenia specjalistyczne

1. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce (m.in.w kontekście opodatkowania i ubezpieczeń społecznych. (1 grupa 2019,2 grupa 2020) 

2. Legalizacja pobytu cudzoziemca-naukowca w Polsce (aspekty prawne, procedury, warsztaty przygotowania formularza aplikacyjnego itp.), szkolenie zorganizowane przy wsparciu ekspertów z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. (1 grupa 2019,2 grupa 2020) 

3. Protokół dyplomatyczny i etykieta (1 grupa 2019,2 grupa 2020; szkolenie dwudniowe) 

4. Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego (1 grupa 2019) 

Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

1. Komunikacja międzykulturowa i efektywne sposoby komunikacji w środowisku międzynarodowym (1 grupa 2019,2 grupa 2020; szkolenie dwudniowe) 

2. Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych (1 grupa 2019, szkolenie dwudniowe)

3. Warsztaty zarządzania czasem (1 grupa)

4. Świadomość niepełnosprawności – szkolenia zwiększające wiedzę o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej. (1 grupa)

REKRUTACJA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla Wykonawców

Pliki do pobrania
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym
pdf
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski.
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety.
pdf
Informacja o zakończonym terminie składania ofert w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym
pdf
Wyjaśnienia oferenta - usługa sukcesywnych tłumaczeń
pdf
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z komunikacji międzykulturowej
pdf
Zapytanie ofertowe protokół dyplomatyczny
pdf
Zapytanie ofertowe na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo projektu