University at Buffalo, The State University of New York

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1991

Przedłużenie: 2001 oraz 2011

Limit wymiany

Roczny limit wymiany: 2 osoby. Jedno miejsce zarezerwowane jest dla pracownika akademickiego (do 35. roku życia, co najmniej ze stopniem doktora), a jedno dla doktoranta (z drugiego i trzeciego roku studiów). Wyjazdy obydwu osób muszą mieć miejsce w różnych semestrach roku akademickiego.

Jeśli miejsce przeznaczone dla pracownika nie zostanie wykorzystane w wyznaczonym terminie (do 30 października), przechodzi ono do oferty dla doktorantów. 

Długość pobytu: 4-6 tygodni w celu prowadzenia badań. O długości pobytu w ramach tego limitu decyduje kandydat w porozumieniu z macierzystym instytutem.

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

DOKTORANCI: 
Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

 

PRACOWNICY: 

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2018/2019 zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r. 

Obowiązki pracownika

 • wygłoszenie 1-2 wykładów publicznych (nieodpłatnie),
 • pokrycie kosztów wizy i różnicy kosztów biletu lotniczego (jeśli koszt biletu przekroczy 500$).

Warunki finansowe

Doktoranci: 

 • Uniwersytet w Buffalo zwalnia z czesnego, wypłaca stypendium w wys. 200 USD na tydzień i zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters.
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
 • Inne koszty związne z pobytem w USA leżą po stronie uczestnika wymiany

Pracownicy: 

Uniwersytet w Buffalo zapewnia:

 • stypendium w wys. 200 USD na tydzień,
 • bezpłatne zakwaterowanie w University Guest Quarters,
 • dostęp do bibliotek i laboratoriów,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • refundację kosztów biletu lotniczego do kwoty 500$.

Dofinansowanie podlega rozliczeniu w Buffalo.*

* It is my sincere wish that this money be used to bring young Jagiellonian University scholars to the State University of New York at Buffalo to enhance their scholarship and to meet other professionals in their field of study. It would be ideal if these scholars could be people who have not yet earned their habilitation degree and not traveled abroad extensively and/or recently. As you know, I feel a deep commitment to this program and personally enjoy being an unofficial host to the scholars while they are in Buffalo. - Kathy Kubala

UJ zapewnia:

 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
   
 • koszty podróży, wizy oraz diety dojazdowej mogą zostać pokryte ze środków jednostki macierzystej pracownika 

Wymagane dokumenty

DOKTORANCI:

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 • proponowany plan badań - Visiting Scholar Application
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

 

PRACOWNICY: 

(deklaracja środków jednostki obejmuje 30 dni; nie jest wymagana informacja o wspólnych badaniach)

 • certyfikaty znajomości/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim),
 • Visiting Scholar Application,
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim), 
 • kopia paszportu ze zdjęciem,
 • propozycja 1-2 wykładów/prezentacji gościnnych do wyboru przez przyjmującą jednostkę.

Formalności przed wyjazdem

 • Przed wyjazdem należy:

  ·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

  ·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl - TYLKO DOKTORANCI

  ·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·     DOKTORANT pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty wizy przelewem na konto doktoranta.

  ·     DOKTORANT w tygodniu poprzedzającym wyjazd pobiera z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych zlecenie wypłaty do Banku Pekao SA na jedną dietę dojazdową.

Po powrocie:

 • W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w DWM, Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 • karty pokładowe
 • DOKTORANCI: kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 •  
 • DOKTORANCI: rozliczenie merytoryczne (zaliczenie kursów) nalezy dokonać w macierzystej jednostce UJ. 
 • DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • University at Buffalo przesyła transktypt studiów do DWM, który powiadamia o tym doktorantów e-mailem.

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15