Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT

Marta Ćwir-Biborska

tel. +48 12 663 3836

marta.cwir-biborska@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4, pok. 12

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O PROJEKCIE

Podstawowe informacje

Coraz większa globalizacja oraz internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce i na świecie powoduje, że pracownicy administracji powinni być przygotowani do pracy w środowisku międzykulturowym. W tym celu kluczową rolę odgrywają nie tylko szkolenia z kompetencji językowych, ale również z tzw. kompetencji miękkich i warsztatów, które służą nabyciu praktycznych umiejętności międzykulturowych. Codzienna praca z naukowcami z całego świata wymusza na pracownikach administracji umiejętności współpracy, zdolności językowych dużej otwartości, zrozumienia danego kontekstu kulturowego i środowiskowego, oraz szybkich i odpowiednich reakcji na zgłaszane potrzeby, co niejednokrotnie wywołuje stresujące sytuacje. Pracownicy administracji obsługujący gości zagr. powinni rozwijać i wzmacniać umiejętności organizacyjne, zarządzania emocjami i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Kształtując postawy tolerancji i otwartości pracowników względem środowiska zróżnicowanego kulturowo, nie można pomijać również potrzeby rozwijania umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności. 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i potencjału uniwersytetu w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego kadrze zagranicznej, rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu oraz w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej przyjeżdżającej do UJ. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. Realizacja założonych celów polegać będzie na wsparciu pracowników administracji centralnej i wydziałowej, międzywydziałowej odpowiedzialnych za obsługę zagr. kadry akademickiej poprzez wzmocnienie (nabycie lub podniesienie) kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych oraz specjalistycznych. Przyczynią się również do wzrostu poziomu internacjonalizacji uczelni, co koresponduje z założeniami, jakie stawia UJ w swojej polityce rozwojowej oraz w strategii HR, dla naukowców. Materiały opracowane w ramach niniejszego projektu stanowić będą trwalszą wartość i rezultaty, które będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu. 

Grupa Docelowa

Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną pracownicy administracji centralnej, wydziałowej oraz jednostek międzywydziałowych zaangażowanych w obsługę kadry z zagranicy, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznych gości, naukowców mają intensywny i rozszerzony charakter, a zakres obowiązków jest w dużej mierze eksponowany na obsługę zagranicznych gości, delegacji, zagranicznej kadry akademickiej i którzy z własnej inicjatywy chcą zwiększyć kompetencje językowe, specjalistyczne, komunikacyjne, społeczne, międzykulturowe, a tym samym usprawnić swoją pracę, zredukować trudności wynikłe z niewystarczających kompetencji i wiedzy.

Zadania

Zadanie nr 1. Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Zadanie nr 2. Szkolenia specjalistyczne- warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne

Zadanie nr 3. Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

Zadanie nr 4. Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, specjalistyczne, językowe

Zadanie nr 5. Przygotowanie przewodnika dla zagranicznych gości —  Welcome Guide.

Zadanie nr 6. Przygotowanie angielskojęzycznej wersji platformy szkoleniowej oraz przewodnika z zakresu szkoleń BHP i PPOŻ. przewodników dla pracowników z zagranicy

Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisów internetowych/stron internetowych usprawniających proces obsługi pracowników z zagranicy

Zadanie nr 8. Przygotowanie angielskiej wersji językowej aktów wewnętrznych, zarządzeń procedur, norm zwyczajowych zw. z obsługą zagranicznej kadry

Okres realizacji

02.01.2019 - 31.03.2021

Wartość projektu

310 832 PLN

Źródła finansowania

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

OFERTA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW

Szkolenia Językowe

1. Przełamujące barierę komunikacyjną, proste tematy, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, maile, rozmowy tel. – ćwiczenia/ symulacje

 • 1 grupa/do 12 osób/90 godzin/ A1/A2,
 • 1 grupa/do 12 osób/90 godzin/ A2/B1

2. Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego dedykowane pracownikom posługującym się językiem angielskim na poziomie B2/B2+/C1, których obowiązki w obszarze obsługi zagr. kadry akademickiej mają rozszerzony charakter. Zajęcia mają rozszerzyć kompetencje w następujących obszarach:

 • przygotowanie prezentacji w języku angielskim Successful Presentations
 • udoskonalenie pisania w języku angielskim maili i oficjalnych listów.
 • Language of International Relations – poszerzenie słownictwa z zakresu stosunków międzynarodowych,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne,
 • rozwój umiejętności rozumienia nagrań pochodzących z anglojęzycznych mediów,
 • sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

1 grupa/ do 12 osób/ 90 godzin

1 grupa/ do 12 osób/ 90 godzin

Szkolenia specjalistyczne

1. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce (m.in.w kontekście opodatkowania i ubezpieczeń społecznych. 

2. Legalizacja pobytu cudzoziemca-naukowca w Polsce (aspekty prawne, procedury, warsztaty przygotowania formularza aplikacyjnego itp.), szkolenie zorganizowane przy wsparciu ekspertów z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

3. Protokół dyplomatyczny i etykieta.

4. Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego. 

 

Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

1. Komunikacja międzykulturowa i efektywne sposoby komunikacji w środowisku międzynarodowym 

2. Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych 

3. Warsztaty zarządzania czasem 

4. Świadomość niepełnosprawności – szkolenia zwiększające wiedzę o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej. 

 

REKRUTACJA

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE nt. legalizacji pobytu cudzoziemca-naukowca i działanie infolinii i informacji info.opt

serdecznie zapraszamy na warsztaty online dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemca-naukowca i działanie infolinii i informacji info.opt, które odbędą się w dniu 03 listopad 2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 12:00

Warsztaty dedykowane są pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

 1. Zadania wydziału spraw cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
 2. Ogólne zasady legalizacji pobytu cudzoziemców.
 3. Wybrane zezwolenia pobytowe:
 • Blue card zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Naukowiec zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • Mobilność naukowca
 1. Jak dobrze przygotować aplikację na pobyt czasowy – porady i wskazówki.
 2. Działania informacyjne - Infolinia i Informacja info.opt

Warsztaty poprowadzi Specjalista ds. Koordynacji Informacji Migracyjnej Wydziału ds. cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Irmina Czysnok.

TERMIN
03 listopada 2020
9:00 – 12:00.

REKRUTACJA
Zapisów na szkolenie można dokonywać poprzez formularz online dostępny
tutaj 

​Przed warsztatami osoby zapisane na szkolenie otrzymają wiadomość z informacją o platformie za pomocą której przeprowadzone będzie szkolenie oraz odpowiednie dane do rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Marta Ćwir-Biborska
Dział Współpracy Międzynarodowej
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 
tel. kom. 519 307 978

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla Wykonawców

Pliki do pobrania
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym
pdf
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski.
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety.
pdf
Informacja o zakończonym terminie składania ofert w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym
pdf
Wyjaśnienia oferenta - usługa sukcesywnych tłumaczeń
pdf
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z komunikacji międzykulturowej
pdf
Zapytanie ofertowe protokół dyplomatyczny
pdf
Zapytanie ofertowe na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
pdf
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo projektu