Indiana University, Bloomington

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2006

Limit wymiany

Dostępne są następujące rodzaje wyjazdów:
 
 • a) jeden pracownik naukowy (przynajmniej ze stopniem doktora powyżej 35 roku życia - senior faculty member) na 1 miesiąc  w celu prowadzenia badań i wygłoszenia jednego wykładu. 
 • b) na 3-4 miesiące (dla doktorantów* lub pracowników naukowych z doktoratem przed 35 rokiem życia - junior faculty member).
*of any field, with the exception of business for doctoral students
 
Scholars are encouraged to propose the date of their visits for the regular academic year, during the Fall term or Spring term. They may visit at other times if they have confirmed the availability of their host department or faculty member.
All exchange participants are required to demonstrate English language proficiency. Exchange visitors must follow these guidelines.
 
Wyjazdy na 3-4 miesiące są ogłaszane naprzemiennie dla junior faculty member i doktorantów.
 
Kwalifikacja na rok akademicki 2017/2018 oraz na 2018/2019 adresowana jest do doktorantów.

 

O wyjazdy mogą się ubiegać doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

·  II-III roku studiów doktoranckich

 

Oferta wyjazdów skierowana jest doktorantów mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 


Kalendarz akademicki na Indiana University

Semestr 1 (Fall term):  21 sierpnia 2017 – 15 grudnia

Semestr 2 (Spring term): 8 stycznia – 4 maja 2018

Dziedziny współpracy

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej (with the exception of business for doctoral students).

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

DOKTORANCI: 
Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

 

PRACOWNICY: 

Wyjazdy pracowników na 3-4 miesiące (junior faculty members) będą możliwe dopiero w roku akademickim 2019/2020. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2018 r. 

Warunki finansowe

DOKTORANCI: 

 • Uniwersytet Indiana Bloomington zapewnia:
 • zwolnienie z czesnego,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • stypendium w wys. 550$ miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania,
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne.
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  Wszelkie pozostałe koszty związane z pobytem w USA leżą po stronie uczestnika wymiany.

PRACOWNICY: 

 • Uniwersytet Indiana Bloomington zapewnia:
 • bezpłatne zakwaterowanie na kampusie uniwersyteckim,
 • 600$ miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania (living allowance),
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne.
 • UJ zapewnia:
 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa*.
   
 • koszty podróży, wizy oraz diety dojazdowej mogą zostać pokryte ze środków jednostki macierzystej pracownika 

*Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo,

Wymagane dokumenty

DOKTORANCI:

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 • proponowany plan badań (Research Statement) oraz przynajmniej jeden kurs na IU (Exchange graduate student study plan)*
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora wystawione w jęz. angielskim,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

* Programy studiów na Indiana University Bloomington

 

PRACOWNICY: 

(deklaracja środków jednostki obejmuje 30 dni; nie jest wymagana informacja o wspólnych badaniach)

 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim),
 • Visiting Scholar Application
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim),
 • propozycja 1-3 wykładów gościnnych do wyboru przez IU.

 

Przed wyjazdem należy

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 11). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.plTYLKO DOKTORANCI

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     DOKTORANT pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     DOKTORANT w tygodniu poprzedzającym wyjazd  otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie:

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. DOKTORANCI: kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. DOKTORANCI: rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • Transktypt studiów przesyła do DWM UJ Indiana University. DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15