Zasady ubiegania się o wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej, formularze, programy robocze

Każdego roku, pod koniec września, Dział Współpracy Międzynarodowej rozsyła do wszystkich jednostek UJ informację na temat możliwości ubiegania się o wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach wymiany bilateralnej, które będą realizowane w następnym roku kalendarzowym – uczelnie europejskie oraz w nastepnym roku akademickim – uczelnie pozaeuropejskie. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do których taki wyjazd jest możliwy oraz określa długość wymiany i dziedziny, w jakich współpraca jest prowadzona.

Zasady wymiany obowiązujące w przypadku ogólnouczelnianych porozumień o współpracy koordynowanych przez DWM:

 • Osoby ubiegające się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej składają w DWM:
 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną zawierające deklarację środków jednostki w tej samej ilości dni, co wnioskowany wyjazd kandydata do uczelni partnerskiej. Deklarację tę podpisuje bezpośredni dysponent funduszu oraz Dziekan Wydziału.
  W przypadku pracowników - przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni deklaracja obejmuje tylko 30 dni.
  W przypadku doktorantów udających się do USA i do Wiednia - przy wyjazdach dłuższych niż 15 dni deklaracja obejmuje tylko 5 dni.
 • Program roboczy (formularze w prawej kolumnie), który DWM wysyła do uczelni partnerskiej.
 • Liczbę dni wyjazdu przelicza się na osobodni. W chwili obecnej koszt jednego osobodnia, jakim obciążana jest jednostka po zrealizowaniu przez swojego pracownika/doktoranta wyjazdu do uczelni partnerskiej wynosi 200 zł. Zadeklarowane środki - osobodni tworzą wspólną pulę, z której pokrywane są koszty pobytu gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ z uczelni partnerskich w ramach wymiany bilateralnej. Nota obciążeniowa za zrealizowany wyjazd zostanie wysłana do jednostki pod koniec grudnia.
 • Okres przyjmowania zgłoszeń na wymianę bilateralną: 1-31 października.
 • Po zakończeniu okresu składania w DWM zgłoszeń Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej kwalifikuje kandydatów na wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej.
 • Realizacja wyjazdu jest możliwa po otrzymaniu z uczelni partnerskiej potwierdzenia przyjęcia pracownika/doktoranta UJ.

Minimum 10 dni przed wyjazdem uczestnicy wymiany wypełniają Wniosek wyjazdowy i składają go w DWM, Sekcji ds. wyjazdów, pok. 11, ul. Czapskich 4. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia przyjęcia na uczelni partnerskiej, wystawionego przez DWM.

Zobacz Procedury wyjazdowe

Zobacz także Ogłoszenia


zobacz również

Formularze programów roboczych do uczelni partnerskich

Austria - Salzburg

Austria - Wiedeń

Niemcy

Padwa, Włochy

Sankt Petersburg, Rosja

Inne kraje europejskie

Formularze te nie obowiązują przy staraniach o wyjazdy do uczelni pozaeuropejskich.