Tokyo University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2014

Wymiana studentów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci japonistyki UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

· II roku studiów pierwszego stopnia,

· I roku studiów drugiego stopnia.

 

Oferta wyjazdów skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0. 

O wyjazd mogą starać się wyłącznie studenci nominowani przez Zakład Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki UJ.
 

Kalendarz akademicki TUFS
Semestr 1: październik - luty   Semestr 2: kwiecień - sierpień

Roczny limit wymiany

Limit wymiany: 2 semestry

 • 1 osoba na rok akademicki lub
 • 2 osoby po jednym semestrze

Dziedziny współpracy:

japonistyka

Termin składania podań na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Podania na wyjazd należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, pok. 25. 

Warunki finansowe

 • TUFS zwalnia z czesnego studentów uczęszczających na regularne zajęcia
 • UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.
 • Studenci pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w Japonii

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:

 • zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną podpisane przez osoby upoważnione zs strony jednostki UJ,
 • proponowany plan zajęć/badań (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego lub innego wykładowcy;
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego (wystawione w jęz. angielskim),
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim - zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).


Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez TUFS 

 • Application form ze zdjęciem
 • Study_Plan
 • Recommendation_Letter
 • Certificate_of_Health
 • Application for an on-campus dormitory room
 • Application for Certificate of Eligibility ze zdjęciem
 • Certificate of Enrollment of the application for the JASSO Scholarship oraz Essay
 • Transkrypt ocen ze studiów w języku angielskim lub japońskim
 • Zaświadczenie o wysokim poziomie znajomości języka angielskiego angielskiego: TOEFL - IBT 71 (CBT 197, PBT530), IELTS - 6.0, Cambridge CAE - Grade C oraz Cambridge CPE - Grade C
 • Certyfikat językowy Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 lub N2.

TUFS informuje: Although no prior knowledge of Japanese is required, applicants are encouraged to study at least basic Japanese before coming to Japan.

 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków utrzymania w czasie studiów w Japonii
 • 3 fotografie
 • ISEPTUFS_CHECKLIST
 • Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy:

·     Wypełnić  wniosek wyjazdowy i złożyć go w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ (ul. Czapskich 4, pokój 26). 

·     Wypełnić formularz SAP i przesłać go drogą elektroniczną na adres adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

·     Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującą wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.

·     W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Po powrocie

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:

 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
 • Transktypt studiów do DWM UJ przesyła TUFSDWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Zobacz również

Informacje
mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15