Wymiana bilateralna - wyjazdy

Informacje ogólne

Wymiana bilateralna doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów i doktorantów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujacych. Zasady ubiegania się o wyjazdy, informacje o konkursie oraz podstawowe zasady rezliacji wymiany na okres semestru lub roku akademickiego zawarte są poniżej.

Informacja o krótkoterminowych wyjazdach doktorantów do uczelni partnerskich zanjduje się TUTAJ

 

Zasady ubiegania się studentów/doktorantów UJ o wyjazdy semestralne/roczne w ramach wymiany bilateralnej

Zasady dofinansowania z puli dydaktycznej wyjazdów i przyjazdów studentów oraz doktorantów w ramach porozumień bilateralnych

Podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na wyjazdy semestralne/roczne:

- wyjazd jest możliwy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z uczelni partnerskiej,

- uczestnicy wymiany dokonują zakupu biletów wyłącznie w firmie wyłonionej w drodze przetargu ogłaszanego przez UJ, jeśli ich podróż jest finansowana ze środków uczelnianych,

- uczestnicy wymiany są ubezpieczani przez UJ (koszty leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych) w firmie wyłonionej w drodze przetargu,

- osoby, które rezygnują z przyznanych im wyjazdów, zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym DWM – nie ma możliwości przesuwania wyjazdów na następny rok,

Ogólne zasady uznawalności efektów kształcenia:

  • Zgodnie z zapisami porozumień o współpracy bilateralnej, student/doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązany jest do uzgodnienia przed wyjazdem programu mobilności (plan studiów/plan badań) z instytucją partnerską oraz właściwymi przedstawicielami jednostek UJ.
  • Proponowane przez studenta/doktoranta moduły lub kursy w instytucji partnerskiej muszą być zgodne z wymogami programowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rejestracja na moduły lub kursy zależy od ich dostępności i warunków wstępnych instytucji przyjmującej. Studenci/doktoranci wymiany mogą zaproponować alternatywne opcje modułu.
  • Przedstawiciel jednostki UJ jest odpowiedzialny za zatwierdzenie treści planu studiów studenta/planu badań doktoranta przed wyjazdem do instytucji przyjmującej w celu zapewnienia możliwości uznania efektów kształcenia studenta/doktoranta po jego powrocie do UJ, jeśli program nauczania zostanie zrealizowany.
  • Efekty kształcenia ocenione według obowiązującej w uczelni partnerskiej skali są wskazane w transkrypcie ocen przygotowanym przez instytucję przyjmującą, a następnie są uznawane w UJ przez właściwego przedstawiciela jednostki UJ według obowiązującej w UJ skali ocen i wykazane w suplemencie do dyplomu.
     

 

Wymiana bilateralna - kraje europejskie i pozaeuropejskie

 

Kraje europejskie

Wyjazdy do uczelni europejskich są krótkoterminowe (do 30 dni).

Kraje pozaeuropejskie

 

Konkurs na wyjazdy w roku akad. 2018/19 zostanie ogłoszony w październiku br.