Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROM PROGRAMME

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej dysponuje wolnymi miejscami na przyjazdy doktorantów na konferencje organizowane przez jednostki UJ oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

Oferta skierowana jest do doktorantów z instytucji zagranicznych, którzy nie ukończyli 40 roku życia, a ich jednostka macierzysta zlokalizowana jest w jednym z państw europejskich.

Aktualnie w ramach Projektu możliwe jest zgłoszenie kandydata do udziału w krótkich formach kształcenia (stażach, kursach, warsztatach) trwających od 3 do 5 dni.

Uczestnikowi ze środków Programu zostanie przyznane dofinansowanie pokrywające:

 1. Koszty podróży w wysokości od 1 000 do 3 000 PLN (kwota uzależniona od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania Uczestnika a Uniwersytetem Jagiellońskim), 
 2. Koszty utrzymania na okres od 5 do 7 dni (od 3 do 5 dni aktywności i 2 dni podróży) w wysokości od 4 000 do 4 840 PLN.

Dofinansowanie wypłacane jest Uczestnikowi po przyjeździe do UJ, na podstawie umowy finansowej w formie przelewu        (w PLN) na wskazane konto bankowe. 

Osoba zgłaszająca doktoranta na przyjazd do UJ zobowiązana jest:

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych.

Przyjazdy mogą być realizowane w okresie realizacji Projektu, tj. do 31.03.2023 roku. 

Aktualna oferta w ramach Programu PROM wynika z poziomu realizacji zadań w projekcie. Dostępne możliwości przyjazdów pracowników naukowych oraz doktorantów na szkoły letnie/zimowe zostały wykorzystane w ubiegłych latach. 

Na decyzję o przyjęciu gościa zagranicznego powinny mieć wpływ takie okoliczności jak możliwość realizacji zaplanowanych celów oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19.

Informacji w sprawie oferty udziela:

mgr Marzena Butanowicz
marzena.butanowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 50

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wznawia możliwość wyjazdów doktorantów oraz nauczycieli akademickich na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia, w ramach już przyznanych laureatom środków.

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19. 

W ramach Projektu finansowane są:  

 • koszty podroży uczestnika projektu; 
 • koszty utrzymania uczestnika projektu; 
 • koszty opłat konferencyjnych, 
 • koszty uczestnictwa w szkołach letnich lub zimowych. 

Możliwe są wyjazdy do instytucji zagranicznych zlokalizowanych w krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) jak i z poza OECD. 

W związku z podpisaniem aneksu przedłużającego termin realizacji Programu wyjazdy mogą być realizowane do 31.03.2023 r. 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW 

Każdemu Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w Programie na podstawie podpisanej umowy finansowej wypłacane jest dofinansowanie obejmujące: 

Koszty podróży i koszty utrzymania są stawkami zryczałtowanymi. Koszty opłat konferencyjnych oraz za uczestnictwo w szkołach letnich/zimowych rozliczane są w kosztach rzeczywistych na podstawie faktur. 

UBEZPIECZENIE 

Uczestnik na czas podróży i pobytu w kraju docelowym musi posiadać ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Doktorantom i pracownikom zatrudnionym w UJ w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosku wyjazdowego. Pracownicy wykonujący usługi w uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Niezależnie na zasadach ogólnych uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uczestnik zobowiązany jest do zarejstrowania podróży w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM 

Uczestnik Programu PROM na min.14 dni przed wyjazdem składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 1. Wniosek wyjazdowy 
 2. Uzupełnioną umowę o dofinansowanie w 2 egzemplarzach, podpisanych przez uczestnika,
 3. Dokument finansowy (F.V. lub pro-forma) do zapłaty za udział w konferencji, szkole letniej lub zimowej*
  * jeśli dotyczy

UWAGA! Istnieje możliwość opłaty kosztów uczestnictwa w konferencji lub szkole letniej/zimowej bezpośrednio przez uczestnika. Koszty te zostaną zwrócone na konto osoby wyjeżdżającej po przedłożeniu faktury oraz potwierdzenia przelewu środków.  

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW WYAJZDOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROM W SYSTEMIE SAP TRAVEL
 

ROZLICZENIE WYJAZDU 

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, uczestnik Programu PROM zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie uzupełnienia i podpisania wymaganych dokumentów: 

 1. Oryginału Certyfikatu uczestnictwa z uzupełnionymi datami aktywności (bez dni przeznaczonych na podróż), podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej, wraz z uzupełnioną stroną dotyczącą uzyskanych efektów kształcenia, 
 2. Formularza zgłoszeniowego Uczestnika projektu,
 3. Oświadczenia Uczestnika projektu (RODO)
 4. Oświadczenia Uczestnika projektu
 5. Formularza rozliczenia wyjazdu,
 6. Uzupełnienia i wysłania ankiety on-line - każdy uczestnik otrzyma indywidualny TOKEN 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Mgr Marzena Butanowicz
marzena.butanowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 50

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE