Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROM PROGRAMME

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wznawia możliwość finansowania przyjazdów doktorantów oraz nauczycieli akademickich na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz organizowane przez jednostki UJ oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 

Na decyzję o przyjęciu gości zagranicznego powinny mieć wpływ takie okoliczności jak możliwość realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, w szczególności:

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

Oferta skierowana jest jedynie do osób, które nie ukończyły 40 roku życia. 

W ramach projektu możliwe jest zgłoszenie kandydata do udziału:

 1. W szkole letniej/zimowej organizowanej w jednostkach UJ trwającej od 5 do maksymalnie 14 dni (łącznie z dniami podroży, np. maksymalnie 12 dni szkoły, 2 dni podroży), 
 2. W konferencji naukowej organizowanej w jednostkach UJ, trwającej od 5 do maksymalnie 7 dni (łącznie z dniami podroży, tj. np. 5 dni konferencji, 2 dni podroży), 
 3. W krótkich formach kształcenia (stażach, kursach, warsztatach) trwających od 5 do maksymalnie 7 dni (łącznie z dniami podróży, tj. 5 dni uczestnictwa w szkoleniu, stażu lub warsztacie, 2 dni podróży) 

Przyjeżdżającemu Uczestnikowi Programu ze środków projektu zostanie przyznane dofinansowanie w formie: 

 1. Kosztów podroży w wysokości od 1 000 do 5 000 PLN (kwota uzależniona od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Jagiellońskim), 
 2. Kosztów utrzymania na od 5 do 14 dni (od 3 do 12 dni aktywności i 2 dni podróży) tj.: od 4 000 do 7 780 PLN.
 3. Kosztów uczestnictwa w konferencji lub szkole letniej/zimowej w średniej wysokości 1 750 PLN. 

Dofinansowanie wypłacane jest uczestnikowi po przyjeździe do UJ na podstawie umowy finansowej 
w formie przelewu (w PLN) na wskazane konto bankowe. 

Osoba zgłaszająca doktoranta lub nauczyciela akademickiego do przyjazdu do UJ zobowiązana jest:

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych.

Przyjazdy mogą być realizowane w okresie realizacji Projektu tj. do 31.03.2023 roku. 

 

Informacji w sprawie oferty udziela:

mgr Marzena Butanowicz
marzena.butanowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 50

Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wznawia możliwość wyjazdów doktorantów oraz nauczycieli akademickich na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia, w ramach już przyznanych laureatom środków.

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19. 

W ramach Projektu finansowane są:  

 • koszty podroży uczestnika projektu; 
 • koszty utrzymania uczestnika projektu; 
 • koszty opłat konferencyjnych, 
 • koszty uczestnictwa w szkołach letnich lub zimowych. 

Możliwe są wyjazdy do instytucji zagranicznych zlokalizowanych w krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) jak i z poza OECD. 

W związku z podpisaniem aneksu przedłużającego termin realizacji Programu wyjazdy mogą być realizowane do 30.03.2023 r. 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW 

Każdemu Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w Programie na podstawie podpisanej umowy finansowej wypłacane jest dofinansowanie obejmujące: 

Koszty podróży i koszty utrzymania są stawkami zryczałtowanymi. Koszty opłat konferencyjnych oraz za uczestnictwo w szkołach letnich/zimowych rozliczane są w kosztach rzeczywistych na podstawie faktur. 

UBEZPIECZENIE 

Uczestnik na czas podróży i pobytu w kraju docelowym musi posiadać ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Doktorantom i pracownikom zatrudnionym w UJ w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosku wyjazdowego. Pracownicy wykonujący usługi w uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Niezależnie na zasadach ogólnych uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uczestnik zobowiązany jest do zarejstrowania podróży w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM 

Uczestnik Programu PROM na min.14 dni przed wyjazdem składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 1. Wniosek wyjazdowy 
 2. Uzupełnioną umowę o dofinansowanie w 2 egzemplarzach, podpisanych przez uczestnika,
 3. Dokument finansowy (F.V. lub pro-forma) do zapłaty za udział w konferencji, szkole letniej lub zimowej*
  * jeśli dotyczy

UWAGA! Istnieje możliwość opłaty kosztów uczestnictwa w konferencji lub szkole letniej/zimowej bezpośrednio przez uczestnika. Koszty te zostaną zwrócone na konto osoby wyjeżdżającej po przedłożeniu faktury oraz potwierdzenia przelewu środków.  

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW WYAJZDOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROM W SYSTEMIE SAP TRAVEL
 

ROZLICZENIE WYJAZDU 

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, uczestnik Programu PROM zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie uzupełnienia i podpisania wymaganych dokumentów: 

 1. Oryginału Certyfikatu uczestnictwa z uzupełnionymi datami aktywności (bez dni przeznaczonych na podróż), podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej, wraz z uzupełnoną stroną dotyczącą uzyskanych efektów kształcenia, 
 2. Formularza zgłoszeniowego Uczestnika projektu,
 3. Oświadczenia Uczestnika projektu (RODO)
 4. Oświadczenia Uczestnika projektu
 5. Formularza rozliczenia wyjazdu,
 6. Uzupełnienia i wysłania ankiety on-line - każdy uczestnik otrzyma indywidualny TOKEN 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Mgr Marzena Butanowicz
marzena.butanowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 50

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE