Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zawierania porozumień bilateralnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana bilateralna

Kraje europejskie:
mgr Magdalena Czarnik
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3044 
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Azja):
mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka i Australia):
mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3014 
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Program Erasmus+

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 1110
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej między Uniwersytetem Jagiellońskim a zagranicznymi instytucjami naukowymi

Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zasad i procedur zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Deklaracja - załącznik nr 1

 1. Zarządzenie określa zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a zagranicznymi instytucjami naukowymi, zwanych dalej „porozumieniami”.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
 • porozumieniu – należy przez to rozumieć pisemne porozumienie stron w zakresie realizacji międzynarodowej współpracy naukowej, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz zakresu współpracy;
 • porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ;
 • porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ;
 • jednostce UJ – należy przez to rozumieć wydział, jednostkę pozawydziałową, międzywydziałową, międzyuczelnianą i wspólną;
 • kierowniku jednostki UJ – należy przez to rozumieć dziekana wydziału lub dyrektora/kierownika jednostki UJ, o której mowa w pkt 4.
 1. Dział Współpracy Międzynarodowej, zwany dalej „DWM”, w zakresie zawierania porozumień:
 • wspiera działania związane z inicjowaniem współpracy i koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 • przygotowuje porozumienia o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 • doradza i udziela pomocy przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej zawieranych przez jednostki UJ.

Porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ (wydział, jednostka pozawydziałowa, międzywydziałowa, międzyuczelniana i wspólna).

W zakresie zawierania porozumień ogólnouczelnianych obowiązują następujące zasady:

 • porozumienia ogólnouczelniane zawierane są z inicjatywy Rektora UJ, prorektorów, właściwego pełnomocnika Rektora UJ, jednostek UJ lub zagranicznej instytucji naukowej;
 • porozumienia ogólnouczelniane przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z jednostkami UJ, DWM;
 • przed zawarciem porozumienia ogólnouczelnianego jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia w DWM deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • porozumienie może być sporządzone:

                     - wyłącznie w języku angielskim lub
                     - w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest
                       tekst w języku polskim

 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie ogólnouczelniane podpisuje Rektor UJ lub na podstawie udzielonego przez Rektora UJ pełnomocnictwa prorektor lub inna osoba;
 • DWM koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia ogólnouczelnianego.

Porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ.

 • za przygotowanie porozumienia odpowiada jednostka UJ będąca stroną porozumienia;
 • przy sporządzaniu porozumienia DWM pełni rolę doradczą;
 • porozumienie zawierane jest z inicjatywy instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ;
 • przed podpisaniem porozumienia kierownik jednostki UJ, która zamierza nawiązać współpracę naukową z jednostką instytucji zagranicznej, zwraca się, za pośrednictwem DWM, do właściwego pełnomocnika Rektora UJ, a następnie właściwego prorektora o zatwierdzenie wniosku o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym. Wniosek o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia, zawiera również deklarację dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie współpracy;
 • porozumienie może być sporządzone:

                 - wyłącznie w języku angielskim lub
                 - w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst
                   w języku polskim

 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie podpisuje kierownik jednostki UJ na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • jednostka UJ będąca stroną porozumienia koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia.
 • jednostka UJ przekazuje kopię podpisanego porozumienia do DWM w celu wprowadzenia do Centralnego Rejestru Międzynarodowych Porozumień o Współpracy Naukowej.

W przypadku gdy porozumienie zawierane jest z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązują następujące wzory porozumień:

UWAGA (!!!) - do każdego tekstu ww. wzorów porozumień o współpracy należy dodać informację o przetwarzaniu danych osobowych: RODO Aneks - Klauzula informacyjnaGDPR Annex - Information Clauses

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) oraz koordynacją podpisywania umów o wspólnym prowadzeniu przewodów doktorskich z jednostkami zagranicznymi zajmuje się Centrum Wsparcia Dydaktyki - Dział Obsługi Studiów.

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów

Dział Obsługi Studiów
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13, 0.14, 0. 23
30-060 Kraków
telefon: (+48) 12 663 26 52

ksztalcenie@uj.edu.pl
ksztalcenie.uj.edu.pl

studia.podyplomowe@uj.edu.pl
podyplomowe.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE